Dzień Gofra w świe­tli­cy szkolnej

25 mar­ca przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Gofra. Dzie­ci oraz Panie ze świe­tli­cy nie mogły się tego dnia docze­kać i świę­to­wa­nie roz­po­czę­ły już w śro­dę 22 mar­ca. Oj jak pach­nia­ło w całej szko­le! Każ­dy mógł sobie przy­ozdo­bić wła­sne­go gofra i zjeść go ze sma­kiem. Dzie­ci przy­go­to­wa­ły też słod­ką nie­spo­dzian­kę dla dyrek­cji.