Dzień Głośnego Czytania

7W dni­ach od 21 wrześ­nia do 30 wrześ­nia 2020 roku, w ramach Dnia Głośnego Czy­ta­nia, Bib­liote­ka Szkol­na odwiedz­iła uczniów klas 1–3 w salach lek­cyjnych i miała przy­jem­ność przeprowadz­ić kreaty­wne zaję­cia czytel­nicze. Nauczy­ciel bib­liotekarz przeczy­tał książkę pt. „Baj­ka o Wiśle” autorstwa pani Mag­dale­ny Zarembskiej.
Piękne ilus­trac­je pani Karoliny Szopy, odbieranie tek­stu za pomocą wrażeń zmysłowych oraz wyso­ka kul­tura czy­tanego tek­su, intonac­ja, tem­po, oraz  bar­wa gło­su wprowadza­ły uczniów w świat przed­staw­iony. Nato­mi­ast w tle dźwięków pluska­jącej wody, odby­wała się podróż wzdłuż kory­ta Wisły. Uczniowie podzi­wiali pię­kno kra­jo­brazu, obser­wowali różnorod­ność regionów Pol­s­ki, bogact­wo architek­tu­ry, rozpoz­nawali  posta­cie z leg­end oraz poz­nawali cieka­wost­ki kon­strukcji tech­nicznych. Głośne czy­tanie prz­ery­wane  dyskusją, pyta­ni­a­mi do słuchaczy, stało się twór­czą opowieś­cią, która ucząc spraw­iała radość i wzbudza­ła zaciekaw­ie­nie uczniów. Na zakończe­nie chęt­ni uczniowie mogli wziąć do rąk mus­zle zwierząt, żyją­cych na dnie rzek. W klasach 4- 6 uczniowie w tym dniu zor­ga­ni­zowali czytel­niczego flash mob’a- spon­tan­iczną akcję, w której czy­tali wier­sze o jesieni. Zdarza­ło się, że poez­ja zabrzmi­ała na lekcji his­torii, muzy­ki czy matem­aty­ki. Grono nauczy­ciel­skie w piękny sposób włączyło się do akcji Dnia Głośnego Czy­ta­nia- za co serdecznie dzięku­je­my. Uczniów zaprasza­my do bib­liote­ki szkol­nej po niesamowite wraże­nia czytel­nicze, ukryte na kar­tach wspani­ały opowieś­ci, his­torii, baśni czy leg­end. Czy­ta­jmy głośno, kiedy tylko  możemy!


Wstecz