Dzień Gło­śne­go Czytania

7W dniach od 21 wrze­śnia do 30 wrze­śnia 2020 roku, w ramach Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia, Biblio­te­ka Szkol­na odwie­dzi­ła uczniów klas 1–3 w salach lek­cyj­nych i mia­ła przy­jem­ność prze­pro­wa­dzić kre­atyw­ne zaję­cia czy­tel­ni­cze. Nauczy­ciel biblio­te­karz prze­czy­tał książ­kę pt. „Baj­ka o Wiśle” autor­stwa pani Mag­da­le­ny Zarembskiej.
Pięk­ne ilu­stra­cje pani Karo­li­ny Szo­py, odbie­ra­nie tek­stu za pomo­cą wra­żeń zmy­sło­wych oraz wyso­ka kul­tu­ra czy­ta­ne­go tek­su, into­na­cja, tem­po, oraz  bar­wa gło­su wpro­wa­dza­ły uczniów w świat przed­sta­wio­ny. Nato­miast w tle dźwię­ków plu­ska­ją­cej wody, odby­wa­ła się podróż wzdłuż kory­ta Wisły. Ucznio­wie podzi­wia­li pięk­no kra­jo­bra­zu, obser­wo­wa­li róż­no­rod­ność regio­nów Pol­ski, bogac­two archi­tek­tu­ry, roz­po­zna­wa­li  posta­cie z legend oraz pozna­wa­li cie­ka­wost­ki kon­struk­cji tech­nicz­nych. Gło­śne czy­ta­nie prze­ry­wa­ne  dys­ku­sją, pyta­nia­mi do słu­cha­czy, sta­ło się twór­czą opo­wie­ścią, któ­ra ucząc spra­wia­ła radość i wzbu­dza­ła zacie­ka­wie­nie uczniów. Na zakoń­cze­nie chęt­ni ucznio­wie mogli wziąć do rąk musz­le zwie­rząt, żyją­cych na dnie rzek. W kla­sach 4- 6 ucznio­wie w tym dniu zor­ga­ni­zo­wa­li czy­tel­ni­cze­go flash mob’a- spon­ta­nicz­ną akcję, w któ­rej czy­ta­li wier­sze o jesie­ni. Zda­rza­ło się, że poezja zabrzmia­ła na lek­cji histo­rii, muzy­ki czy mate­ma­ty­ki. Gro­no nauczy­ciel­skie w pięk­ny spo­sób włą­czy­ło się do akcji Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia- za co ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Uczniów zapra­sza­my do biblio­te­ki szkol­nej po nie­sa­mo­wi­te wra­że­nia czy­tel­ni­cze, ukry­te na kar­tach wspa­nia­ły opo­wie­ści, histo­rii, baśni czy legend. Czy­taj­my gło­śno, kie­dy tyl­ko  możemy!


Wstecz