Obchody Dnia Edukacji Narodowej

SONY DSC13 październi­ka 2017 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uroczyś­cie obchod­zono Dzień Edukacji Nar­o­dowej. Wzięli w niej udzi­ał zaproszeni goś­cie, dyrekc­ja szkoły, nauczy­ciele, rodz­ice, uczniowie oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji szkolnej.

Dyrek­tor SP nr 1 w Luzinie złożył grat­u­lac­je jubi­latom, który­mi w tym roku byli: Danu­ta Kloc­ka, Han­na Plecke, Lucy­na Janusz, Grze­gorz Białk, Doro­ta Ste­fanows­ka, Ire­na Lesner oraz Lucy­na Nalep­ka. Z uśmiechem na twarzy, choć bard­zo wzruszeni przyj­mowali oni życzenia zdrowia i dal­szych sukcesów w pra­cy zawodowej. Nato­mi­ast podz­iękowa­nia złożono prze­chodzą­cym na emery­turę pan­iom-Danu­cie Wrońskiej i Ewie Teclaw.
Podz­iękowa­nia i życzenia nauczy­cielom i pra­cown­ikom admin­is­tracji szkol­nej złożył wójt-Jarosław Wejer oraz  prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców-pani Iwona Naczk.Uroczys­tość z okazji DEN w SP nr 1 w Luzinie uświet­nił pro­gram artysty­czny przy­go­towany przez nauczy­cieli i uczniów naszej szkoły. Moty­wem prze­wod­nim przed­staw­ienia było stwierdze­nie”… nauczy­ciel jest kap­i­tanem, co na okrę­cie dookoła świa­ta płynie wraz z nami przez szkolne lata”. Pod­czas wys­tępu mogliśmy oklaski­wać recy­ta­torów, młodych aktorów oraz tancerzy i piosenkarzy przy­go­towanych przez panią Jolan­tę Bańko i Han­nę Piechowską-Hirsz. Deko­rac­je wykon­ały panie: Izabela Mrozek i Żane­ta Szymerows­ka, za nagłośnie­nie odpowiadał pan Marek Kąkol.

Dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca w imie­niu nauczy­cieli i pra­cown­ików szkoły skła­da wszys­tkim serdeczne podz­iękowa­nia za życzenia, miłe słowa i wiele innych wyrazów wdz­ięcznoś­ci, który­mi dyrekc­ja, nauczy­ciele i pra­cown­i­cy szkoły zostali obdarzeni w dniu swo­jego święta.


Wstecz