Obcho­dy Dnia Edu­ka­cji Narodowej

SONY DSC13 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uro­czy­ście obcho­dzo­no Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wzię­li w niej udział zapro­sze­ni goście, dyrek­cja szko­ły, nauczy­cie­le, rodzi­ce, ucznio­wie oraz pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji szkolnej.

Dyrek­tor SP nr 1 w Luzi­nie zło­żył gra­tu­la­cje jubi­la­tom, któ­ry­mi w tym roku byli: Danu­ta Kloc­ka, Han­na Plec­ke, Lucy­na Janusz, Grze­gorz Białk, Doro­ta Ste­fa­now­ska, Ire­na Lesner oraz Lucy­na Nalep­ka. Z uśmie­chem na twa­rzy, choć bar­dzo wzru­sze­ni przyj­mo­wa­li oni życze­nia zdro­wia i dal­szych suk­ce­sów w pra­cy zawo­do­wej. Nato­miast podzię­ko­wa­nia zło­żo­no prze­cho­dzą­cym na eme­ry­tu­rę paniom-Danu­cie Wroń­skiej i Ewie Teclaw.
Podzię­ko­wa­nia i życze­nia nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji szkol­nej zło­żył wójt-Jaro­sław Wejer oraz  prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców-pani Iwo­na Naczk.Uro­czy­stość z oka­zji DEN w SP nr 1 w Luzi­nie uświet­nił pro­gram arty­stycz­ny przy­go­to­wa­ny przez nauczy­cie­li i uczniów naszej szko­ły. Moty­wem prze­wod­nim przed­sta­wie­nia było stwier­dze­nie”… nauczy­ciel jest kapi­ta­nem, co na okrę­cie dooko­ła świa­ta pły­nie wraz z nami przez szkol­ne lata”. Pod­czas wystę­pu mogli­śmy okla­ski­wać recy­ta­to­rów, mło­dych akto­rów oraz tan­ce­rzy i pio­sen­ka­rzy przy­go­to­wa­nych przez panią Jolan­tę Bań­ko i Han­nę Pie­chow­ską-Hirsz. Deko­ra­cje wyko­na­ły panie: Iza­be­la Mro­zek i Żane­ta Szy­me­row­ska, za nagło­śnie­nie odpo­wia­dał pan Marek Kąkol.

Dyrek­tor Dariusz Romp­ca w imie­niu nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły skła­da wszyst­kim ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za życze­nia, miłe sło­wa i wie­le innych wyra­zów wdzięcz­no­ści, któ­ry­mi dyrek­cja, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szko­ły zosta­li obda­rze­ni w dniu swo­je­go święta.


Wstecz