Dzień Edukacji Nar­o­dowej w SP nr 1

SONY DSCDzień Edukacji Nar­o­dowej upamięt­nia rocznicę pow­sta­nia w XVIII w. Komisji Edukacji Nar­o­dowej. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczy­ciela. Uroczyste obchody świę­ta pol­skiej oświaty w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyły się 11 październi­ka br.
W uroczys­toś­ci wziął udzi­ał  wójt Gminy Luzi­no — Jarosław Wejer  , ks. pro­boszcz parafii p.w. św. Wawrzyń­ca w Luzinie — Walde­mar Waluk, emery­towani nauczy­ciele szkoły, uczniowie , nauczy­ciele, pra­cown­i­cy szkoły, rodz­ice, prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców p. Grze­gorz  Slas. Tego szczegól­nego dnia były podz­iękowa­nia dla nauczy­cieli, dla dłu­go­let­nich pra­cown­ików szkoły. Uroczys­tość uświet­niły wys­tępy uczniów SP nr 1 w Luzinie, którzy przy­go­towali mon­taż słowno-muzy­czny pt. „Z pamięt­ni­ka szkol­nego blogera”. Nauczy­cielom w dniu ich świę­ta dzięku­je­my za ksz­tał­towanie naszych serc i umysłów. Życzymy pogody ducha , zdrowia i wytrwałości.


Wstecz