Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej w SP nr 1

SONY DSCDzień Edu­ka­cji Naro­do­wej upa­mięt­nia rocz­ni­cę powsta­nia w XVIII w. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Potocz­nie dzień ten zwa­ny jest Dniem Nauczy­cie­la. Uro­czy­ste obcho­dy świę­ta pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się 11 paź­dzier­ni­ka br.
W uro­czy­sto­ści wziął udział  wójt Gmi­ny Luzi­no — Jaro­sław Wejer  , ks. pro­boszcz para­fii p.w. św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie — Wal­de­mar Waluk, eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le szko­ły, ucznio­wie , nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy szko­ły, rodzi­ce, prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców p. Grze­gorz  Slas. Tego szcze­gól­ne­go dnia były podzię­ko­wa­nia dla nauczy­cie­li, dla dłu­go­let­nich pra­cow­ni­ków szko­ły. Uro­czy­stość uświet­ni­ły wystę­py uczniów SP nr 1 w Luzi­nie, któ­rzy przy­go­to­wa­li mon­taż słow­no-muzycz­ny pt. „Z pamięt­ni­ka szkol­ne­go blo­ge­ra”. Nauczy­cie­lom w dniu ich świę­ta dzię­ku­je­my za kształ­to­wa­nie naszych serc i umy­słów. Życzy­my pogo­dy ducha , zdro­wia i wytrwałości.


Wstecz