Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej w naszej szkole

1Dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2023r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie uro­czy­ście obcho­dzo­no DEN. Świę­to było szcze­gól­nie donio­słe, ponie­waż zbie­gło się z 250. rocz­ni­cą powo­ła­nia Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Uzdol­nie­ni ucznio­wie klas IV-VII zapre­zen­to­wa­li wspa­nia­ły pro­gram arty­stycz­ny, w któ­rym z humo­rem i nut­ką reflek­sji zapre­zen­to­wa­li codzien­ną pra­cę dyrek­cji, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków obsłu­gi. Po zakoń­czo­nym spek­ta­klu ucznio­wie dzię­ko­wa­li swo­im nauczy­cie­lom i skła­da­li im życze­nia. Szcze­gól­ne sło­wa uzna­nia skie­ro­wa­no pod adre­sem jubi­la­tów. W tym roku jubi­le­usz pra­cy zawo­do­wej obcho­dzi­li: pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca, pani wice­dy­rek­tor Bar­ba­ra Pobłoc­ka, pani Miro­sła­wa Bar­gań­ska-Kon­kol, pan Sta­ni­sław Kąkol, pani Bry­gi­da Engel­brecht i pani Mał­go­rza­ta Brodawska.
Uro­czy­stość uświet­ni­li swo­ją obec­no­ścią: prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców-pan Grze­gorz Slas, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny-pan Wie­sław Trep­czyk, obec­ni i eme­ry­to­wa­ni pra­cow­ni­cy szko­ły, ucznio­wie oraz rodzi­ce. Część arty­stycz­ną przy­go­to­wa­li: p. Jolan­ta Bań­ko, p. Miro­sła­wa Białk, sce­no­gra­fię p. Agniesz­ka Bużan-Labu­da i p. Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa, nagło­śnie­nie p. Mie­czy­sław Brze­ski. Sło­wa podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież fir­mie A&R Rafa­ła Cze­cha, któ­ra uży­czy­ła pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu nagłaśniającego.


Wstecz