Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2022

1Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie w życiu każ­dej szko­ły. Dnia 13 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Zespo­łu Szkol­no – Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać ten dzień. Uro­czy­stość roz­po­czął pan dyrek­tor – Dariusz Romp­ca, któ­ry przy­wi­tał zebra­nych – wój­ta gmi­ny Luzi­no – pana Jaro­sła­wa Weje­ra, prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców – pana Grze­go­rza Sla­sa, rad­ne­go gmi­ny Luzi­no — pana Syl­we­stra Piąt­ka, jubi­la­tów, gro­no peda­go­gicz­ne,  a tak­że wszyst­kich obec­nych i eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków szkoły.
Ucznio­wie kla­sy IVb oraz Va wraz z nauczy­cie­la­mi: p. Beatą Mie­lew­czyk, p. Syl­wią Wil­la, p. Karo­li­ną Mach i p. Pio­trem Jaż­dżew­skim zapre­zen­to­wa­li część arty­stycz­ną – „Szko­ło, szko­ło, ale tu weso­ło”, czy­li krót­kie, humo­ry­stycz­ne scen­ki z życia pew­nej kla­sy. Do wystę­pu uczniów przy­go­to­wa­ła p. Miro­sła­wa Białk,  o nagło­śnie­nie zadbał p. Mie­czy­sław Brze­ski, a o opra­wę muzycz­ną p. Doro­ta Dawi­dow­ska wraz z kla­są IIId i zespo­łem wokal­nym w skła­dzie: Zuzan­na Klas (VId), Hubert Kle­in (VId), Wik­to­ria Kuhr (VIa), Maja Kos (Va). Tego dnia nie zabra­kło rów­nież podzię­ko­wań za dłu­go­let­nią pra­cę i życzeń dla nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków szko­ły, któ­rzy obcho­dzi­li jubi­le­usz. W tym roku byli to: p. Han­na Plec­ke, p. Lucy­na Janusz, p. Grze­gorz Białk, p. Doro­ta Mała­szyc­ka, p. Ewa Kal­kow­ska, p. Kata­rzy­na Kożycz­kow­ska. Otrzy­ma­li oni upo­min­ki oraz gra­tu­la­cje od zebra­nych gości i całe­go gro­na peda­go­gicz­ne­go. Wszyst­kim nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom szko­ły w dniu ich świę­ta nale­żą się podzię­ko­wa­nia za swą pro­fe­sję, odda­nie, życz­li­wość i zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę. Życzy­my wytrwa­ło­ści, zdro­wia i pogo­dy ducha.


Wstecz