Dzień Edukacji Nar­o­dowej 2020

14Dzień Edukacji Nar­o­dowej to ważne wydarze­nie w życiu każdej szkoły. Świę­to to przy­pom­i­na, jak ważny jest trud i wysiłek nauczy­cieli włożony w edukację młodego pokole­nia. Ten rok szkol­ny jest inny niż zwyk­le, dlat­ego też świę­to pol­skiej oświaty w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie obchod­zono zupełnie inaczej niż dotychczas.
Wyjątkowość tego dnia pole­gała na tym, że dla nauczy­cieli i pra­cown­ików szkoły, obchodzą­cych jubileusz pra­cy przy­go­towano na holu szkol­nym spec­jal­ną wys­tawę z ich zdję­ci­a­mi. Życzenia i podz­iękowa­nia od uczniów za swo­ją pracę wszyscy nauczy­ciele otrzy­mali również na tej tabl­i­cy, a także na posiedze­niu Rady Ped­a­gog­icznej, gdzie również szczegól­nie doce­niono jubi­latów-dyrekc­ja i grono ped­a­gog­iczne złożyło im uroczyste grat­u­lac­je. Całe­mu gronu  w dniu ich świę­ta należą się podz­iękowa­nia za odd­anie, życ­zli­wość i zaan­gażowanie w pracę. Życzmy wytr­wałoś­ci, zdrowia i pogody ducha.


Wstecz