Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2020

14Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie w życiu każ­dej szko­ły. Świę­to to przy­po­mi­na, jak waż­ny jest trud i wysi­łek nauczy­cie­li wło­żo­ny w edu­ka­cję mło­de­go poko­le­nia. Ten rok szkol­ny jest inny niż zwy­kle, dla­te­go też świę­to pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie obcho­dzo­no zupeł­nie ina­czej niż dotychczas.
Wyjąt­ko­wość tego dnia pole­ga­ła na tym, że dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły, obcho­dzą­cych jubi­le­usz pra­cy przy­go­to­wa­no na holu szkol­nym spe­cjal­ną wysta­wę z ich zdję­cia­mi. Życze­nia i podzię­ko­wa­nia od uczniów za swo­ją pra­cę wszy­scy nauczy­cie­le otrzy­ma­li rów­nież na tej tabli­cy, a tak­że na posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej, gdzie rów­nież szcze­gól­nie doce­nio­no jubi­la­tów-dyrek­cja i gro­no peda­go­gicz­ne zło­ży­ło im uro­czy­ste gra­tu­la­cje. Całe­mu gro­nu  w dniu ich świę­ta nale­żą się podzię­ko­wa­nia za odda­nie, życz­li­wość i zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę. Życz­my wytrwa­ło­ści, zdro­wia i pogo­dy ducha.


Wstecz