Dzień Dziew­czy­nek w gru­pach OP6A, OP6B, OP6D

11 paź­dzier­ni­ka w oddzia­łach przed­szkol­nych OP6A, OP6B i OP6D swo­je świę­to obcho­dzi­ły dziew­czyn­ki. Chłop­cy zło­ży­li kole­żan­kom naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, zaśpie­wa­li „Sto lat” a potem przez cały dzień czu­wa­li nad tym, by czu­ły się one napraw­dę wyjąt­ko­wo. W tym wspa­nia­łym dniu nie zabra­kło atrak­cji, weso­łej zaba­wy, nie­spo­dzia­nek i upo­min­ków. Pod koniec zajęć Panie wyko­na­ły dzie­ciom rado­sne zdję­cia z rekwi­zy­ta­mi do foto budki.