Dzień Dziec­ka

SONY DSCTra­dy­cyj­nie jak co roku, z oka­zji Dnia Dziec­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie nauczy­cie­le oraz Rada Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wa­li dla wszyst­kich uczniów nie­za­po­mnia­ny, weso­ły dzień pełen róż­no­rod­nych atrakcji.
Znacz­na część impre­zy zare­zer­wo­wa­na zosta­ła na spor­to­wą rywa­li­za­cję. Na „Orli­ku” oraz boisku szkol­nym dzie­ci zma­ga­ły się w róż­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cie­li. Uczest­ni­cząc w nich moż­na było wyka­zać się zarów­no szyb­ko­ścią, zwin­no­ścią, siłą, jak i cel­no­ścią rzu­tu. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się zagad­ki i łami­głów­ki mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­cze oraz języ­ko­we. Każ­dy z uczest­ni­ków za swój udział w kon­ku­ren­cji otrzy­mał nagro­dę ufun­do­wa­ną przez Radę Rodzi­ców. Atrak­cyj­nym dodat­kiem do impre­zy była wata cukro­wa i popcorn. Po zakoń­cze­niu spor­to­wej rywa­li­za­cji ucznio­wie podzi­wia­li wystę­py swo­ich kole­ża­nek i kole­gów bio­rą­cych udział w poka­zie talen­tów. Mimo towa­rzy­szą­cej tre­my ‚wszy­scy spi­sa­li się świet­nie wyka­zu­jąc przed publicz­no­ścią nie­prze­cięt­ny talent. Dla naj­młod­szych atrak­cją były dmu­chań­ce oraz zjeż­dżal­nie. W uroz­ma­ice­nie dnia peł­ne­go roz­ryw­ki i uśmie­chu włą­czy­ły się panie ze Sto­wa­rzy­sze­nia Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich „PRO BONO” fun­du­jąc jed­ną z ulu­bio­nych atrak­cji dzie­cia­ków, jaką jest malo­wa­nie twa­rzy. Świą­tecz­ną atmos­fe­rę uatrak­cyj­ni­ły słod­ko­ści i życze­nia prze­sła­ne dla wszyst­kich dzie­ci od wój­ta gmi­ny pana Jaro­sła­wa Wejera.


Wstecz