Dzień Dziec­ka

SONY DSCTrady­cyjnie jak co roku, z okazji Dnia Dziec­ka w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie nauczy­ciele oraz Rada Rodz­iców zor­ga­ni­zowali dla wszys­t­kich uczniów nieza­pom­ni­any, wesoły dzień pełen różnorod­nych atrakcji.
Znacz­na część imprezy zarez­er­wowana została na sportową rywal­iza­cję. Na „Orliku” oraz boisku szkol­nym dzieci zma­gały się w różnych konkurenc­jach sportowych przy­go­towanych przez nauczy­cieli. Uczest­nicząc w nich moż­na było wykazać się zarówno szy­bkoś­cią, zwin­noś­cią, siłą, jak i cel­noś­cią rzu­tu. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszyły się zagad­ki i łamigłów­ki matem­aty­czno-przy­rod­nicze oraz językowe. Każdy z uczest­ników za swój udzi­ał w konkurencji otrzy­mał nagrodę ufun­dowaną przez Radę Rodz­iców. Atrak­cyjnym dodatkiem do imprezy była wata cukrowa i pop­corn. Po zakończe­niu sportowej rywal­iza­cji uczniowie podzi­wiali wys­tępy swoich koleżanek i kolegów biorą­cych udzi­ał w pokazie tal­en­tów. Mimo towarzyszącej tremy ‚wszyscy spisali się świet­nie wykazu­jąc przed pub­licznoś­cią nieprze­cięt­ny tal­ent. Dla najmłod­szych atrakcją były dmuchańce oraz zjeżdżal­nie. W uroz­maice­nie dnia pełnego rozry­w­ki i uśmiechu włączyły się panie ze Sto­warzyszenia Inic­jatyw Oby­wa­tel­s­kich „PRO BONO” fun­du­jąc jed­ną z ulu­bionych atrakcji dzieci­aków, jaką jest mal­owanie twarzy. Świąteczną atmos­ferę uatrak­cyjniły słod­koś­ci i życzenia przesłane dla wszys­t­kich dzieci od wój­ta gminy pana Jarosława Wejera.


Wstecz