Dzień Dziec­ka w naszej szkole

SONY DSCTego­rocz­ny Dzień Dziec­ka był pełen rado­ści i  pozy­tyw­nych emo­cji, któ­re dostar­czy­ły przede wszyst­kim zaba­wy na „dmu­chań­cach”, umiesz­czo­nych w dwóch miej­scach: przy sta­rej szko­le i przy głów­nym budyn­ku szkoły.
Sko­rzy­sta­li z nich młod­si ucznio­wie, ale też star­si z wiel­ką ocho­tą i z jesz­cze więk­szym uśmie­chem wska­ki­wa­li do dmu­cha­ne­go zam­ku i zjeż­dżal­ni. Wiel­kim zasko­cze­niem były dla dzie­ci tram­po­li­ny-pod­sko­kom  nie było koń­ca. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się tak­że foto­bud­ka. Pamiąt­ko­we zdję­cia dowo­dzą, że kre­atyw­ność uczniów nie zna gra­nic. Dzień Dziec­ka nie mógł­by się odbyć bez sma­ko­ły­ków i prze­ką­sek. W tym roku kró­lo­wał popcorn. Zaja­da­jąc się loda­mi, słod­ko­ścia­mi i piz­zą ucznio­wie spę­dza­li miło czas z wycho­waw­ca­mi- spa­ce­ro­wa­li tego dnia po par­ku, a tak­że  tań­czy­li przy dźwię­kach ulu­bio­nej muzy­ki. Jak co roku o naj­młod­szych miesz­kań­cach Luzi­na nie zapo­mi­na pan wójt-Jaro­sław Wejer-upo­min­ki dla każ­de­go ucznia zosta­ły roz­da­ne przez wycho­waw­ców klas. Dzię­ku­je­my! Ser­decz­nie dzię­ku­je­my prze­wod­ni­czą­ce­mu-panu Grze­go­rzo­wi Sla­so­wi oraz całej Radzie Rodzi­ców za zor­ga­ni­zo­wa­nie dzie­cię­ce­go świę­ta. Jeste­śmy wdzięcz­ni Radzie Sołec­kiej z Luzi­na oraz panu soł­ty­so­wi-Sta­ni­sła­wo­wi Cej­row­skie­mu za dofi­nan­so­wa­nie  obcho­dów Dnia Dziec­ka dla uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.


Wstecz