Dzień Dziec­ka w naszej szkole

SONY DSCTegoroczny Dzień Dziec­ka był pełen radoś­ci i  pozy­ty­wnych emocji, które dostar­czyły przede wszys­tkim zabawy na „dmuchań­cach”, umieszc­zonych w dwóch miejs­cach: przy starej szkole i przy głównym budynku szkoły.
Sko­rzys­tali z nich młod­si uczniowie, ale też star­si z wielką ochotą i z jeszcze więk­szym uśmiechem wskaki­wali do dmuchanego zamku i zjeżdżal­ni. Wielkim zaskocze­niem były dla dzieci tram­poliny-pod­skokom  nie było koń­ca. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się także foto­bud­ka. Pamiątkowe zdję­cia dowodzą, że kreaty­wność uczniów nie zna granic. Dzień Dziec­ka nie mógł­by się odbyć bez smakołyków i przekąsek. W tym roku królował pop­corn. Zajada­jąc się loda­mi, słod­koś­ci­a­mi i piz­zą uczniowie spędza­li miło czas z wychowaw­ca­mi- spacerowali tego dnia po parku, a także  tańczyli przy dźwiękach ulu­bionej muzy­ki. Jak co roku o najmłod­szych mieszkań­cach Luz­i­na nie zapom­i­na pan wójt-Jarosław Wejer-upomin­ki dla każdego ucz­nia zostały roz­dane przez wychowaw­ców klas. Dzięku­je­my! Serdecznie dzięku­je­my prze­wod­niczące­mu-panu Grze­gor­zowi Sla­sowi oraz całej Radzie Rodz­iców za zor­ga­ni­zowanie dziecięcego świę­ta. Jesteśmy wdz­ięczni Radzie Sołeck­iej z Luz­i­na oraz panu soł­tysowi-Stanisła­wowi Cejrowskiemu za dofi­nan­sowanie  obchodów Dnia Dziec­ka dla uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.


Wstecz