Dzień Dziec­ka w kla­sie I a

1Kla­sa Ia nie­daw­no hucz­nie obcho­dzi­ła Dzień Dziec­ka, hucz­nie i inten­syw­nie ponie­waż aż dwa dni z rzę­du. Z oka­zji tak wspa­nia­łe­go świę­ta zje­dli­śmy pysz­ną piz­ze, bawi­li­śmy się w zaba­wy budu­ją­ce miłą atmos­fe­rę w kla­sie, zro­bi­li­śmy sobie fan­ta­stycz­ne zdję­cia z gadże­ta­mi, sko­rzy­sta­li­śmy z dmu­cha­nych zam­ków oraz fotobudki.Wstecz