Dzień Dziec­ka — inaczej

Dziś Wasze świę­to! Zwy­kle tego dnia wspól­nie bawi­li­śmy się poprzez udział w roz­gryw­kach spor­to­wych. Jedli­śmy watę cukro­wą i popcorn. Malo­wa­li­śmy buzię i ska­ka­li­śmy na dmu­chań­cach. Podzi­wia­li­śmy umie­jęt­no­ści naszych kole­gów i kole­ża­nek pod­czas kon­kur­su talen­tów. W tym roku będzie ina­czej, ale chce­my żeby było rów­nie wyjąt­ko­wo. Baw­cie się, graj­cie, tańcz­cie, śpie­waj­cie i raduj­cie się! Nie macie pomy­słu? Mamy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji. Wystar­czy, że wej­dzie­cie w link:

https://view.genial.ly/5ecb957304a9750dae2db920/presentation-dzien-dziecka

Dro­dzy ucznio­wie. To dzię­ki Wam i Waszym rodzi­com, corocz­ny pokaz talen­tów, odbę­dzie się!  Nasza spo­łecz­ność szkol­na posia­da wie­lu mło­dych i zdol­nych arty­stów, z któ­rych jeste­śmy bar­dzo dum­ni. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za udział w akcji: „ Dzień Dziec­ka-ina­czej”.  O jakich talen­tach mowa? Dowie­cie się odwie­dza­jąc gale­rię zdjęć.  Zapraszamy!


Wstecz