Dzień Dyni w IIIc

W tym tygo­dniu ucznio­wie kla­sy III c obcho­dzi­li Dzień Dyni. Był to dla nich czas pełen cie­ka­wych aktyw­no­ści. Uczest­ni­cy dowie­dzie­li się, w jaki spo­sób rośnie dynia, degu­sto­wa­li zupę krem z dyni, two­rzy­li prze­strzen­ne pra­ce z kolo­ro­we­go papie­ru, ćwi­czy­li rzu­ty orze­chem do celu oraz wyko­na­li zdję­cia w jesien­nej aran­ża­cji. Do ich dys­po­zy­cji były rów­nież jesien­ne puz­zle, dynio­we wykle­jan­ki i memory.