Dzień Dyni w gru­pie OP6B

10W pią­tek 30 paź­dzier­ni­ka dzie­ci z gru­py OP 6B obcho­dzi­ły Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­ny był licz­ny­mi zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Świę­to Dyni roz­po­czę­li­śmy tań­cem z dynią oraz dzie­ci obej­rza­ły pla­ka­ty z róż­ny­mi gatun­ka­mi dyń.
Następ­nie przy­stą­pi­li­śmy do dynio­wych zabaw i zawo­dów. Na począ­tek dynio­we krę­gle, sla­lom dynio­wy oraz zaba­wa „dynia parzy”. Na zakoń­cze­nie zawo­dów przed­szko­la­ki roz­wią­za­ły dynio­we łami­głów­ki. Zaba­wy dobie­gły koń­ca i dzie­ci przy­stą­pi­ły do wyko­na­nia weso­łej baj­ko­wej dyni. Dzie­ci świet­nie się przy tym bawi­ły, wszy­scy byli­śmy zachwy­ce­ni efek­tem końcowym.


Wstecz