Dzień Dyni w grupie OP6B

10W piątek 30 październi­ka dzieci z grupy OP 6B obchodz­iły Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki były ubrane na pomarańc­zowo, a także prze­brane w piękne dyniowe stro­je. Ten dzień wypełniony był liczny­mi zabawa­mi inte­gra­cyjny­mi. Świę­to Dyni rozpoczęliśmy tańcem z dynią oraz dzieci obe­jrza­ły plakaty z różny­mi gatunka­mi dyń.
Następ­nie przys­tąpil­iśmy do dyniowych zabaw i zawodów. Na początek dyniowe krę­gle, slalom dyniowy oraz zabawa „dynia parzy”. Na zakończe­nie zawodów przed­szko­la­ki rozwiąza­ły dyniowe łamigłów­ki. Zabawy dobiegły koń­ca i dzieci przys­tąpiły do wyko­na­nia wesołej bajkowej dyni. Dzieci świet­nie się przy tym baw­iły, wszyscy byliśmy zach­wyceni efek­tem końcowym.


Wstecz