Dzień Dyni w gru­pach OP3A i OP3B

1W ubie­głym tygo­dniu przed­szko­la­ki z gru­py OP3A oraz OP3B obcho­dzi­ły Dzień Dyni. Tego dnia przy­nie­śli­śmy do przed­szko­la dynie i ubra­li­śmy się na kolor poma­rań­czo­wy. „Dzień Dyni” pozwo­lił nam poznać wiel­ką róż­no­rod­ność dyń i wzbo­ga­cił naszą wie­dzę na ich temat.
Wzię­li­śmy udział w licz­nych zaba­wach z udzia­łem dyni: tocze­nie dyni w tune­lu, zaba­wy z dynią w parach, wykle­ja­nie dyni pla­ste­li­ną , a nawet wspól­ne wydrą­że­nie dyni . Dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia dyni „od środ­ka”. Na koniec powsta­ły pięk­ne zdję­cia na przy­go­to­wa­nej ścian­ce dynio­wej oraz w tema­tycz­nej foto­ram­ce. Ten dzień był pełen wra­żeń i radości.


Wstecz