Dzień dino­zau­ra w gru­pie 4C

1Dino­zau­ry to stwo­rze­nia, któ­re budzą dużą cie­ka­wość wśród dzie­ci. Z tego wzglę­du, w dniu dino­zau­ra dzie­ci zało­ży­ły dino­zau­ro­we opa­ski i “zamie­ni­ły się” w dino­zau­ry. Następ­nie wpro­wa­dzi­li­śmy dzie­ci w tema­ty­kę poświę­co­ną tym pre­hi­sto­rycz­nym gadom. Dzie­ci pozna­ły gatun­ki dino­zau­rów, czym się żywi­ły, jak wyginęły.
Nie zabra­kło przy tym zabaw rucho­wych zwią­za­nych z dino­zau­ra­mi oraz prac pla­stycz­nych. Na koniec dzie­ci mia­ły oka­zję poba­wić się dino­zau­ro­wą kolej­ką, któ­ra wzbu­dzi­ła wśród przed­szko­la­ków duże zainteresowanie.


Wstecz