Dzień dinozau­ra w grupie 4C

1Dinoza­u­ry to stworzenia, które budzą dużą cieka­wość wśród dzieci. Z tego wzglę­du, w dniu dinozau­ra dzieci założyły dinoza­u­rowe opas­ki i “zamieniły się” w dinoza­u­ry. Następ­nie wprowadzil­iśmy dzieci w tem­atykę poświę­coną tym pre­his­to­rycznym gadom. Dzieci poz­nały gatun­ki dinoza­u­rów, czym się żywiły, jak wyginęły.
Nie zabrakło przy tym zabaw ruchowych związanych z dinoza­u­ra­mi oraz prac plas­ty­cznych. Na koniec dzieci miały okazję pobaw­ić się dinoza­u­rową kole­jką, która wzbudz­iła wśród przed­szko­laków duże zainteresowanie.


Wstecz