Dzień Dino­zau­ra w biblio­te­ce szkolnej

126 lute­go obcho­dzi­li­śmy Dzień Dino­zau­ra, o któ­rym biblio­te­ka szkol­na przy­po­mnia­ła swo­im czy­tel­ni­kom na ścien­nej gazet­ce szkol­nej. Odby­ły się rów­nież zaję­cia z dzieć­mi z oddzia­łów przedszkolnych.
Pod­czas spo­tkań z książ­ką popu­lar­no­nau­ko­wą pt. „Świat pre­hi­sto­rycz­ny” dzie­ci porów­ny­wa­ły cechy dino­zau­rów i obec­nie żyją­cych zwie­rząt, zoba­czy­ły czasz­kę pierw­sze­go dino­zau­ra w kosmo­sie, dowie­dzia­ły się  jakie dino­zau­ry były naj­star­sze, a jakie naj­więk­sze, a któ­re lata­ły. Wspól­nie ćwi­czy­li­śmy arty­ku­la­cję, powta­rza­jąc nazwy wybra­nych dino­zau­rów. Przy­po­mnie­li­śmy sobie rów­nież róż­ni­cę mię­dzy dino­zau­rem a smo­kiem.  Na zakoń­cze­nie dzie­ci stwo­rzy­ły pra­ce pla­stycz­ne z dino­zau­ra­mi, któ­rym musia­ły uzu­peł­nić zęby, tarcz­ki, oraz oczy i nos.

Wstecz