Dzień Dinozau­ra w bib­liotece szkolnej

126 lutego obchodzil­iśmy Dzień Dinozau­ra, o którym bib­liote­ka szkol­na przy­pom­ni­ała swoim czytel­nikom na ści­en­nej gazetce szkol­nej. Odbyły się również zaję­cia z dzieć­mi z odd­zi­ałów przedszkolnych.
Pod­czas spotkań z książką pop­u­larnonaukową pt. „Świat pre­his­to­ryczny” dzieci porówny­wały cechy dinoza­u­rów i obec­nie żyją­cych zwierząt, zobaczyły cza­szkę pier­wszego dinozau­ra w kos­mosie, dowiedzi­ały się  jakie dinoza­u­ry były najs­tarsze, a jakie najwięk­sze, a które latały. Wspól­nie ćwiczyliśmy artyku­lację, pow­tarza­jąc nazwy wybranych dinoza­u­rów. Przy­pom­nieliśmy sobie również różnicę między dinoza­u­rem a smok­iem.  Na zakończe­nie dzieci stworzyły prace plas­ty­czne z dinoza­u­ra­mi, którym musi­ały uzu­pełnić zęby, tar­cz­ki, oraz oczy i nos.

Wstecz