Dzień Czys­tego Powietrza

SONY DSC14 listopa­da 2018r. stał się w Luzinie Dniem Czys­tego Powi­etrza. W związku z real­iza­cją pro­jek­tu „Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no” Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 zor­ga­ni­zowała man­i­fes­tację eko­log­iczną. Uczniowie klas IV-VI wraz z nauczy­ciela­mi masze­rowali uli­ca­mi Luz­i­na z maseczka­mi antys­mogowy­mi na twarzy i roz­dawali ulot­ki. Każ­da klasa przy­go­towała również trans­par­en­ty, na których wid­ni­ały hasła negu­jące spalanie  śmieci w domowych piecach, m.in. : “Szanuj dzieci, nie pal śmieci,” Śmieci mało ciepła dają i powi­etrze zatruwa­ją”, “Nie pal w piecu śmieci, bo tru­jesz siebie i swo­je dzieci”, “Nie spalaj odpadów, bo tru­jesz zdrowie swo­je i swoich sąsi­adów”. Głównym celem man­i­fes­tacji było dotar­cie do możli­wie najsz­er­szego grona mieszkańców z infor­ma­cją o szkodli­woś­ci spala­nia śmieci oraz koniecznoś­ci zmi­any złych nawyków w zakre­sie spala­nia odpadów. Uczniowie chcieli poprzez ten prze­marsz pod­nieść świado­mość mieszkańców Luz­i­na na tem­at jakoś­ci powi­etrza w otacza­ją­cym ich środowisku. Społeczność Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 ma nadzieję, że ta man­i­fes­tac­ja  pobudzi luzin­ian do akty­wnego dzi­ała­nia w zakre­sie ochrony środowiska lokalnego i uczuli na konieczność reagowa­nia na szkodli­we dzi­ała­nia osób trze­ci­ch. W akcji wspo­mogli szkołę przed­staw­iciele Wejherowskiego Alar­mu Smogowego. Świad­ka­mi wydarzenia byli znamieni­ci goś­cie, którzy częs­to odwiedza­ją mury szkoły : prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców pani Iwona Naczk, wójt gminy pan Jarosław Wejer oraz przed­staw­iciel­ka Rady Powiatu pani Genowe­fa Słowi.


Wstecz