Dzień Czar­ne­go Kota w gru­pie „Weso­łych Nutek”

IMG-20201117-WA0027Nie­któ­rzy mówią, że przy­no­szą one pecha. Są puszy­ste, mię­ciut­kie, mru­czą i miau­czą. Bywa­ją raso­we, salo­no­we, a nawet bez­dom­ne. O kim mowa? O kotach oczy­wi­ście! We wto­rek 17 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP5B obcho­dzi­ły Dzień Czar­ne­go Kota.
Świę­to powsta­ło z ini­cja­ty­wy kra­jo­we­go sto­wa­rzy­sze­nia obro­ny zwie­rząt i śro­do­wi­ska. W tym dniu przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się jak żyją koty, jakie mają przy­zwy­cza­je­nia, co lubią jeść oraz jak nale­ży opie­ko­wać się nimi. W dniu świę­ta kotów od same­go rana pano­wa­ła w przed­szko­lu rado­sna atmos­fe­ra. Dzie­ci przy­szły ubra­ne na czar­no, a na ich twa­rzach pani Nata­lia nama­lo­wa­ła czar­ne noski i wąsi­ki. Nie mogło zabrak­nąć ogon­ka oraz uszek, któ­re przed­szko­la­ki samo­dziel­nie wycię­ły. Zaraz po śnia­da­niu dzie­ci i panie prze­bra­ne za czar­ne koty zna­la­zły na dywa­nie kocie łap­ki, któ­re pro­wa­dzi­ły do listu od kota Boni­fa­ce­go. W liście otrzy­ma­ły wska­zów­ki, gdzie znaj­du­ją się kolej­ne listy. Z wiel­kim zacie­ka­wie­niem odkry­wa­ły nowe kocie kore­spon­den­cje, a w nich zada­nia do wyko­na­nia dla przed­szko­la­ków, za któ­re popraw­nie wyko­na­ne gru­pa otrzy­my­wa­ła punkt — kocią łap­kę. Przed­szko­la­ki naśla­do­wa­ły kocie odgło­sy, piły mle­ko z mise­czek, roz­wią­zy­wa­ły kocie rebu­sy, odczy­ty­wa­ły hie­ro­gli­fy, ukła­da­ły kocie „memo­ry” i upra­wia­ły kocią gim­na­sty­kę. Na koniec każ­dy przed­szkol­ny kotek otrzy­mał dyplom za wyko­na­nie wszyst­kich zadań! Rado­ści nie było koń­ca :). W chwi­lach odpo­czyn­ku Weso­łe Nut­ki kolo­ro­wa­ły swo­ich puszy­stych ulu­bień­ców oraz słu­cha­ły baj­ki S. Jacho­wi­cza „Pan kotek był cho­ry”. Przed­szko­la­ki tak­że świet­nie się bawi­ły przy „kociej” muzy­ce i zaba­wach rucho­wych. Ten dzień był pełen wra­żeń, wszyst­kie dzie­ci i panie wspa­nia­le się bawi­ły, a oglą­da­jąc wspól­ne zdję­cia na pew­no dłu­go będą o nim pamiętać.


Wstecz