Dzień Czarnego Kota w grupie „Wesołych Nutek”

IMG-20201117-WA0027Niek­tórzy mówią, że przynoszą one pecha. Są puszyste, mię­ci­utkie, mruczą i miauczą. Bywa­ją rasowe, salonowe, a nawet bez­domne. O kim mowa? O kotach oczy­wiś­cie! We wtorek 17 listopa­da dzieci z grupy OP5B obchodz­iły Dzień Czarnego Kota.
Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy kra­jowego sto­warzyszenia obrony zwierząt i środowiska. W tym dniu przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się jak żyją koty, jakie mają przyzwycza­je­nia, co lubią jeść oraz jak należy opiekować się nimi. W dniu świę­ta kotów od samego rana panowała w przed­szkolu rados­na atmos­fera. Dzieci przyszły ubrane na czarno, a na ich twarzach pani Natalia namalowała czarne nos­ki i wąsi­ki. Nie mogło zabraknąć ogon­ka oraz uszek, które przed­szko­la­ki samodziel­nie wycięły. Zaraz po śni­ada­niu dzieci i panie prze­brane za czarne koty znalazły na dywanie kocie łap­ki, które prowadz­iły do lis­tu od kota Boni­facego. W liś­cie otrzy­mały wskazów­ki, gdzie zna­j­du­ją się kole­jne listy. Z wielkim zaciekaw­ie­niem odkry­wały nowe kocie kore­spon­denc­je, a w nich zada­nia do wyko­na­nia dla przed­szko­laków, za które poprawnie wyko­nane gru­pa otrzymy­wała punkt — kocią łap­kę. Przed­szko­la­ki naślad­owały kocie odgłosy, piły mleko z mis­eczek, rozwiązy­wały kocie rebusy, odczy­ty­wały hierogli­fy, układały kocie „mem­o­ry” i upraw­iały kocią gim­nastykę. Na koniec każdy przed­szkol­ny kotek otrzy­mał dyplom za wyko­nanie wszys­t­kich zadań! Radoś­ci nie było koń­ca :). W chwilach odpoczynku Wesołe Nut­ki kolorowały swoich puszystych ulu­bieńców oraz słuchały baj­ki S. Jachow­icza „Pan kotek był chory”. Przed­szko­la­ki także świet­nie się baw­iły przy „kociej” muzyce i zabawach ruchowych. Ten dzień był pełen wrażeń, wszys­tkie dzieci i panie wspaniale się baw­iły, a oglą­da­jąc wspólne zdję­cia na pewno dłu­go będą o nim pamiętać.


Wstecz