Dzień Chło­pa­ka w gru­pie OP 4B

130 wrze­śnia  w gru­pie OP 4B świę­to­wa­li­śmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Tego dnia było mnó­stwo spor­to­wych kon­ku­ren­cji. Dziew­czyn­ki zło­ży­ły chłop­com życze­nia oraz wrę­czy­ły upo­min­ki.  W podzię­ko­wa­niu za wspa­nia­łe pre­zen­ty chłop­cy zapro­si­li dziew­czyn­ki na słod­ki poczęstunek.