Dzień Chło­pa­ka — gru­py OP3, OP4A, OP 4/5

330 wrze­śnia świę­to­wa­li­śmy Dzień Chło­pa­ka. Z tej oka­zji skła­da­li­śmy chłop­com życze­nia, wrę­cza­li­śmy nie­spo­dzian­ki i słod­ko­ści. Przed­szko­la­ki zosta­ły  zapro­szo­ne do udzia­łu w szkol­nej akcji, któ­ra pole­ga­ła na zało­że­niu kra­wa­tów. Bar­dzo spodo­bał się nam ten pomysł. 
Na znak inte­gra­cji ze spo­łecz­no­ścią szkol­ną, dzie­ci wyko­na­ły swo­je wła­sne kolo­ro­we kra­wa­ty, któ­re bar­dzo chęt­nie nosi­ły pod­czas poby­tu w przed­szko­lu. Był to dla nas kolej­ny dzień pełen uśmie­chu i radości.

 
Wstecz