Dzień Chło­pa­ka Dniem Krawata

7W śro­dę dnia 30 wrze­śnia 2020 r. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Chło­pa­ka. Tego dnia Samo­rząd Uczniow­ski zapro­po­no­wał, by każ­dy w szko­le zało­żył kra­wat. Nie mia­ło zna­cze­nia czy się jest chłop­cem, czy dziewczynką.
Liczy­ła się tyl­ko dobra zaba­wa i poczu­cie humo­ru, do któ­re­go dodat­kiem miał być kra­wat. Wszy­scy wyglą­da­li ele­ganc­ko i uro­czy­ście, a przy tym odro­bi­nę zabaw­nie. Ucznio­wie i nauczy­cie­le ubra­ni w kra­wat pre­zen­to­wa­li się wyjąt­ko­wo wytwor­nie. Było suuup­pe­err!!! Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w akcję


Wstecz