Dzień Biblio­te­ka­rza i Bibliotek

1Z oka­zji Dnia Biblio­te­ka­rza i Biblio­tek, któ­ry obcho­dzi­my 8 Maja, dzie­ci ze świe­tli­cy wraz z wycho­waw­ca­mi przy­go­to­wa­ły słod­ki upo­mi­nek i kwia­ty z papie­ru dla naszej p. Kasi-biblio­te­kar­ki szkolnej.
Zło­ży­li­śmy życze­nia, poda­ro­wa­li­śmy przy­go­to­wa­ne pre­zen­ty. Była to dla wszyst­kich zapew­ne miła i  nie­za­po­mnia­na chwila.


Wstecz