Dzień Bab­ci i Dzi­ad­ka w grupie OP4A

dav31 sty­cz­nia 2020 r. w odd­ziale przed­szkol­nym w grupie 4 A została zor­ga­ni­zowana uroczys­tość z okazji Dnia Bab­ci i Dnia Dzi­ad­ka, na którą licznie przy­byli bab­cie i dzi­ad­kowie przedszkolaków.
Dzieci przy­go­towały dla nich pod okiem nauczy­ciela przed­staw­ie­nie, gdzie recy­towały wier­sze, śpiewały piosen­ki i tańczyły. Dzi­ad­kowie ze wzrusze­niem przy­pa­try­wali się wys­tępom swoich wnucząt, nagradza­jąc ich gromki­mi brawa­mi. Na koniec przed­staw­ienia, dzieci wręczyły bab­ciom i dzi­ad­kom włas­noręcznie wyko­nane kalen­darze. Po częś­ci ofic­jal­nej goś­cie zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słod­ki poczęs­tunek. To był naprawdę wyjątkowy dzień pełen uśmiechu, dumy i radoś­ci. Rozpromienione twarze babć i dzi­ad­ków ukaza­ły nam, jak ważne są taki spotka­nia oraz wspól­nie spęd­zone chwile z wnukami.


Wstecz