Dzieci ze Starej Szkoły poz­na­ją kul­turę Kaszubów

119 mar­ca w naszej szkole obchod­zono Dzień Jed­noś­ci Kaszubów. Świę­to ma na celu pro­mowanie kul­tu­ry naszego pięknego regionu, jakim są Kaszu­by. W tym wielkim dniu przed­szko­la­ki w Starej Szkole odwiedz­ił Pan Zyg­munt Rohraff i zapoz­nał je z ele­men­ta­mi stro­ju kaszub­skiego, wzo­ra­mi kaszub­ski­mi oraz godłem i flagą naszej „małej ojczyzny”. Dzieci miały okazję zagrać na prezen­towanych instru­men­tach kaszub­s­kich, takich jak bur­czy­bas czy dia­bel­skie skrzypce.
Rados­ną częś­cią tego spotka­nia były wspólne tańce w rytm śpiewanych piosenek kaszub­s­kich. Tego wyjątkowego dnia przed­szko­la­ki wzięły także udzi­ał w warsz­tat­ach plas­ty­cznych, w trak­cie których stworzyły piękny plakat z kaszub­s­kich wzorów oraz flagę Kaszub z odbitych rączek maczanych w far­bach. Pod koniec zajęć dzieci miały przy­jem­ność skosz­tować pysznej, kaszub­skiej drożdżów­ki. To był naprawdę ciekawy i pełny rados­nych wrażeń dzień.

Wstecz