Dzie­ci ze Sta­rej Szko­ły pozna­ją kul­tu­rę Kaszubów

119 mar­ca w naszej szko­le obcho­dzo­no Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów. Świę­to ma na celu pro­mo­wa­nie kul­tu­ry nasze­go pięk­ne­go regio­nu, jakim są Kaszu­by. W tym wiel­kim dniu przed­szko­la­ki w Sta­rej Szko­le odwie­dził Pan Zyg­munt Roh­raff i zapo­znał je z ele­men­ta­mi stro­ju kaszub­skie­go, wzo­ra­mi kaszub­ski­mi oraz godłem i fla­gą naszej „małej ojczy­zny”. Dzie­ci mia­ły oka­zję zagrać na pre­zen­to­wa­nych instru­men­tach kaszub­skich, takich jak bur­czy­bas czy dia­bel­skie skrzypce.
Rado­sną czę­ścią tego spo­tka­nia były wspól­ne tań­ce w rytm śpie­wa­nych pio­se­nek kaszub­skich. Tego wyjąt­ko­we­go dnia przed­szko­la­ki wzię­ły tak­że udział w warsz­ta­tach pla­stycz­nych, w trak­cie któ­rych stwo­rzy­ły pięk­ny pla­kat z kaszub­skich wzo­rów oraz fla­gę Kaszub z odbi­tych rączek macza­nych w far­bach. Pod koniec zajęć dzie­ci mia­ły przy­jem­ność skosz­to­wać pysz­nej, kaszub­skiej droż­dżów­ki. To był napraw­dę cie­ka­wy i peł­ny rado­snych wra­żeń dzień.

Wstecz