Dys­ko­te­ka klas IV-VI

SONY DSCW pią­tek, 18.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się tra­dy­cyj­nie wio­sen­na dys­ko­te­ka dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się zre­lak­so­wać, potań­czyć i miło spę­dzić czas ze szkol­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Zaba­wa uczniów była kul­tu­ral­na i rado­sna, wybor­ni tan­ce­rze pre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści. Dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­go­to­wa­li zaple­cze muzycz­ne, a tak­że spra­wo­wa­li opie­kę pod­czas wio­sen­nej szkol­nej dyskoteki.


Wstecz