Dyskote­ka klas IV-VI

SONY DSCW piątek, 18.05.2018 w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyła się trady­cyjnie wiosen­na dyskote­ka dla klas IV-VI. Przy dźwiękach znanych i lubianych piosenek rozpoczęła się wspól­na zabawa tanecz­na, pod­czas której każdy z przy­byłych uczest­ników mógł się zre­lak­sować, potańczyć i miło spędz­ić czas ze szkol­ny­mi przy­jaciół­mi. Zabawa uczniów była kul­tur­al­na i rados­na, wyborni tancerze prezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci. Dzięku­je­my nauczy­cielom, którzy przy­go­towali zaplecze muzy­czne, a także spra­wowali opiekę pod­czas wiosen­nej szkol­nej dyskoteki.


Wstecz