Dys­ko­te­ka Andrzej­ko­wa w gru­pie Jeżyki

1W dniu 26.11.2021 r. odby­ła się dłu­go wycze­ki­wa­na dys­ko­te­ka. Tego dnia przed­szko­la­ki z gru­py Jeży­ki przy­szły do przed­szko­la we wspa­nia­łych stro­jach. Wszy­scy dosko­na­le się bawi­li, uczest­ni­cząc w zaba­wach i tańcach.
W cza­sie krót­kich przerw cze­kał na dzie­ci słod­ki poczę­stu­nek, przy­go­to­wa­ny przez rodzi­ców. Dys­ko­te­ka dostar­czy­ła wie­le pozy­tyw­nych emo­cji  i nie­zwy­kłych przeżyć.


Wstecz