Dyskote­ka Andrze­jkowa w grupie Jeżyki

1W dniu 26.11.2021 r. odbyła się dłu­go wyczeki­wana dyskote­ka. Tego dnia przed­szko­la­ki z grupy Jeży­ki przyszły do przed­szko­la we wspani­ałych stro­jach. Wszyscy doskonale się baw­ili, uczest­nicząc w zabawach i tańcach.
W cza­sie krót­kich prz­erw czekał na dzieci słod­ki poczęs­tunek, przy­go­towany przez rodz­iców. Dyskote­ka dostar­czyła wiele pozy­ty­wnych emocji  i niezwykłych przeżyć.


Wstecz