Dyskote­ka andrzejkowa

SONY DSC21 listopa­da w naszej szkole odbyła się dyskote­ka andrze­jkowa dla klas IV – VI. Pod­czas zabawy nie zabrakło najwięk­szych tanecznych prze­bo­jów z ostat­nich miesię­cy. Uczniowie świet­nie się baw­ili przy muzyce dyskotekowej. Oprócz tań­ca, tego dnia, jak każe trady­c­ja nie obyło się bez wróżb. Dziew­czę­ta z klasy VI b przy­go­towały wspani­ały i nas­tro­jowy „Salon Wróżb”, w którym moż­na było poz­nać imię przyszłej żony lub męża, swój zawód lub swo­ją przyszłość. Stanowiska z wróżba­mi cieszyły się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Oczy­wiś­cie wszyscy trak­towali wróż­by z przym­ruże­niem oka. Było zabawnie i wesoło.


Wstecz