Dys­ko­te­ka andrzejkowa

SONY DSC21 listo­pa­da w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa dla klas IV – VI. Pod­czas zaba­wy nie zabra­kło naj­więk­szych tanecz­nych prze­bo­jów z ostat­nich mie­się­cy. Ucznio­wie świet­nie się bawi­li przy muzy­ce dys­ko­te­ko­wej. Oprócz tań­ca, tego dnia, jak każe tra­dy­cja nie oby­ło się bez wróżb. Dziew­czę­ta z kla­sy VI b przy­go­to­wa­ły wspa­nia­ły i nastro­jo­wy „Salon Wróżb”, w któ­rym moż­na było poznać imię przy­szłej żony lub męża, swój zawód lub swo­ją przy­szłość. Sta­no­wi­ska z wróż­ba­mi cie­szy­ły się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Oczy­wi­ście wszy­scy trak­to­wa­li wróż­by z przy­mru­że­niem oka. Było zabaw­nie i wesoło.


Wstecz