Duch w bibliotece

SONY DSCDnia  8 grud­nia w bib­liotece szkol­nej moż­na było spotkać Ducha Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Uczniowie z klas szóstych oraz z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki prze­brali się za posta­cie z książ­ki pt. „Opowieść wig­ili­j­na” Charlesa Dick­en­sa i przy płomie­niu tajem­niczego lam­pi­onu, który wprowadzał ich w nas­trój opowieś­ci, głośno czy­tali frag­men­ty tej niezwykłej książki.