Duch w bibliotece

SONY DSCDnia  8 grud­nia w biblio­te­ce szkol­nej moż­na było spo­tkać Ducha Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Ucznio­wie z klas szó­stych oraz z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki prze­bra­li się za posta­cie z książ­ki pt. „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa i przy pło­mie­niu tajem­ni­cze­go lam­pio­nu, któ­ry wpro­wa­dzał ich w nastrój opo­wie­ści, gło­śno czy­ta­li frag­men­ty tej nie­zwy­kłej książki.