Dro­dzy Rodzice!

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA JAKIEKOLWIEK ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Pro­si­my o przy­po­mi­na­nie o tym zaka­zie dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w oko­li­cach sta­wu przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1. W tro­sce o  bez­pie­czeń­stwo dzie­ci przy­po­mi­na­my i pro­si­my, aby prze­strze­ga­no tego zakazu

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego