Drodzy Rodz­ice!

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA JAKIEKOLWIEK ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Prosimy o przy­pom­i­nanie o tym zakazie dzieciom prze­by­wa­ją­cym w okoli­cach stawu przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1. W trosce o  bez­pieczeńst­wo dzieci przy­pom­i­namy i prosimy, aby przestrzegano tego zakazu

Dyrekc­ja Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego