Dr Ząbek w świ­etl­i­cy szkolnej

1Korona zęba, szyj­ka zębowa, szk­li­wo, stom­a­tolog czy ortodon­ta to poję­cia, które nasi uczniowie od dziś już doskonale zna­ją. Wiedzą ile człowiek posi­a­da zębów, jak się nazy­wa­ją i co się dzieje, kiedy dopad­nie je próchnica.
Prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na oraz lap­book przy­go­towany przez Panią Agnieszkę pokaza­ły dzieciom jak należy dbać i co jeść, aby nasze zęby były piękne i zdrowe. Dzień den­tysty, który przy­pa­da na 5 mar­ca, zain­spirował wychowaw­ców do pogłę­bi­enia wiedzy uczniów oraz kreaty­wnej zabawy o tem­atyce higieny jamy ust­nej. Ewalu­acją zajęć był mini test umiejęt­noś­ci uczniów. Ich zadaniem było wyko­nanie uśmiechu z nasion fasoli, szc­zotecz­ki z gąb­ki, a czarny mark­er posłużył do narysowa­nia na zębach próch­ni­cy. Uczniowie prezen­towali w jaki sposób praw­idłowo myje się zęby, określali czas i kole­jność wykony­wanych czyn­noś­ci. Wszyscy zdali na ocenę celującą!


Wstecz