Dr Ząbek w świe­tli­cy szkolnej

1Koro­na zęba, szyj­ka zębo­wa, szkli­wo, sto­ma­to­log czy orto­don­ta to poję­cia, któ­re nasi ucznio­wie od dziś już dosko­na­le zna­ją. Wie­dzą ile czło­wiek posia­da zębów, jak się nazy­wa­ją i co się dzie­je, kie­dy dopad­nie je próchnica.
Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na oraz lap­bo­ok przy­go­to­wa­ny przez Panią Agniesz­kę poka­za­ły dzie­ciom jak nale­ży dbać i co jeść, aby nasze zęby były pięk­ne i zdro­we. Dzień den­ty­sty, któ­ry przy­pa­da na 5 mar­ca, zain­spi­ro­wał wycho­waw­ców do pogłę­bie­nia wie­dzy uczniów oraz kre­atyw­nej zaba­wy o tema­ty­ce higie­ny jamy ust­nej. Ewa­lu­acją zajęć był mini test umie­jęt­no­ści uczniów. Ich zada­niem było wyko­na­nie uśmie­chu z nasion faso­li, szczo­tecz­ki z gąb­ki, a czar­ny mar­ker posłu­żył do nary­so­wa­nia na zębach próch­ni­cy. Ucznio­wie pre­zen­to­wa­li w jaki spo­sób pra­wi­dło­wo myje się zęby, okre­śla­li czas i kolej­ność wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści. Wszy­scy zda­li na oce­nę celującą!


Wstecz