Doświad­czenia w grupie Jeżyki

Prze2dszko­la­ki z grupy Jeży­ki uwiel­bi­a­ją przeprowadzać różne doświad­czenia. Dzię­ki takim zaję­ciom doskon­alą umiejęt­ność obserwacji i wnioskowa­nia. Co najważniejsze dostar­cza­ją one ogrom wiedzy i dają dużo dobrej zabawy. Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć!


Wstecz