Doświad­cze­nia w gru­pie Jeżyki

Prze2dsz­ko­la­ki z gru­py Jeży­ki uwiel­bia­ją prze­pro­wa­dzać róż­ne doświad­cze­nia. Dzię­ki takim zaję­ciom dosko­na­lą umie­jęt­ność obser­wa­cji i wnio­sko­wa­nia. Co naj­waż­niej­sze dostar­cza­ją one ogrom wie­dzy i dają dużo dobrej zaba­wy. Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć!


Wstecz