Dołącz do akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY”!!!

121 mar­ca obcho­dzi­my pierw­szy dzień wio­sny. W tym szcze­gól­nym dniu obcho­dzi­my rów­nież Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa. Jest to dzień skar­pe­tek nie do pary. Sym­bo­li­zu­ją one nie­do­pa­so­wa­ne chro­mo­so­my, czy­li zespół Downa. Zespół Downa posia­da­ją oso­by obda­rzo­ne dodat­ko­wym chro­mo­so­mem. To on mody­fi­ku­je roz­wój i kształ­tu­je cechy wyróż­nia­ją­ce daną oso­bę pośród innych ludzi.
Angiel­ski lekarz Johan Lang­do­na Downa w roku 1866 jako pierw­szy opi­sał podo­bień­stwo gru­py osób z odmien­nym roz­wo­jem, któ­re nie były ze sobą spo­krew­nio­ne. Od jego nazwi­ska pocho­dzi nazwa Zespo­łu Downa. Data obcho­dów Tri­so­mii 21 jest sym­bo­licz­na. Przy­pa­da na 21 dzień 3 mie­sią­ca w roku, ponie­waż to wła­śnie trze­ci, dodat­ko­wy chro­mo­som w 21 parze skła­da­ją­cych się z łań­cu­chów DNA chro­mo­so­mów w ludz­kich komór­kach, powo­du­je wystę­po­wa­nie tej wady gene­tycz­nej. Zakła­da­jąc tego dnia „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” mani­fe­stu­je­my wyraz rado­ści, tole­ran­cji i soli­dar­no­ści z oso­ba­mi z tą wadą gene­tycz­ną. Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Luzi­nie chcą­cy dołą­czyć się do akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” są pro­szo­ne o wyko­na­nie zdję­cia zało­żo­nych kolo­ro­wych skar­pe­tek nie do pary i wysła­nie go do : p. Syl­wii Wil­la na e‑mail s.willa@sp.luzino.pl lub p. Agniesz­ki Sit­ny na e‑maila a.sitny@sp.luzino.pl do 16.03.2021r . Z otrzy­ma­nych zdjęć zmon­tu­je­my krót­ki fil­mik, któ­ry będzie sym­bo­li­zo­wał soli­dar­ność z dzieć­mi z  Zespo­łem Downa.


Wstecz