Dołącz do akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY”!!!

121 mar­ca obchodz­imy pier­wszy dzień wios­ny. W tym szczegól­nym dniu obchodz­imy również Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. Jest to dzień skar­petek nie do pary. Sym­bol­izu­ją one niedopa­sowane chro­mo­somy, czyli zespół Dow­na. Zespół Dow­na posi­ada­ją oso­by obdar­zone dodatkowym chro­mo­somem. To on mody­fiku­je rozwój i ksz­tał­tu­je cechy wyróż­ni­a­jące daną osobę pośród innych ludzi.
Ang­iel­s­ki lekarz Johan Lang­dona Dow­na w roku 1866 jako pier­wszy opisał podobieńst­wo grupy osób z odmi­en­nym roz­wo­jem, które nie były ze sobą spokrewnione. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Zespołu Dow­na. Data obchodów Tri­somii 21 jest sym­bol­icz­na. Przy­pa­da na 21 dzień 3 miesią­ca w roku, ponieważ to właśnie trze­ci, dodatkowy chro­mo­som w 21 parze składa­ją­cych się z łańcuchów DNA chro­mo­somów w ludz­kich komórkach, powodu­je wys­tępowanie tej wady gene­ty­cznej. Zakłada­jąc tego dnia „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” man­i­fes­tu­je­my wyraz radoś­ci, tol­er­ancji i sol­i­darnoś­ci z osoba­mi z tą wadą gene­ty­czną. Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej w Luzinie chcą­cy dołączyć się do akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” są pros­zone o wyko­nanie zdję­cia założonych kolorowych skar­petek nie do pary i wysłanie go do : p. Syl­wii Willa na e‑mail s.willa@sp.luzino.pl lub p. Agniesz­ki Sit­ny na e‑maila a.sitny@sp.luzino.pl do 16.03.2021r . Z otrzy­manych zdjęć zmon­tu­je­my krót­ki filmik, który będzie sym­bol­i­zował sol­i­darność z dzieć­mi z  Zespołem Downa.


Wstecz