Dokar­mia­my pta­ki zimą

Przed­szko­la­ki z gru­py OP 4D pod­czas stycz­nio­wych zajęć zapo­zna­ły się z tema­tem dokar­mia­nia pta­ków. Pod­czas zajęć przy­po­mnie­li­śmy sobie, któ­re pta­ki odle­cia­ły do cie­płych kra­jów, a któ­re pozo­sta­ły w Pol­sce lub przy­le­cia­ły z dale­kiej pół­no­cy. Dzie­ci posze­rzy­ły swo­je wia­do­mo­ści doty­czą­ce spo­so­bów dba­nia o pta­ki zimą.


Naj­młod­si dowie­dzie­li się, że zima to trud­ny czas dla pta­ków i dla­te­go z dużym zaan­ga­żo­wa­niem pod­czas zajęć wyko­na­ły sma­ko­ły­ki dla ptasz­ków, zawie­ra­ją­ce tłuszcz i róż­ne gatun­ki nasion, któ­re pod­czas spa­ce­ru zosta­ły zawie­szo­ne w pobli­żu przed­szko­la. Dzie­ci powie­si­ły rów­nież sło­nin­kę i wsy­pa­ły nasio­na sło­necz­ni­ka do karm­ni­ka. Dokar­mia­jąc pta­ki dzie­ci uświa­da­mia­ją sobie, że bez ich pomo­cy wie­le pta­ków mogło­by nie prze­żyć trud­nych zimo­wych warun­ków. Jest to dosko­na­ła oka­zja do kształ­to­wa­nia u dzie­ci poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści oraz wraż­li­wo­ści na losy zwierząt.

Wstecz