Dobrego (Lep­szego) Nowego Roku Szkol­nego 2021/2022

Z okazji rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego życzę wszys­tkim, by był to dobry rok, lep­szy od poprzed­niego, bardziej owoc­ny, zdrowszy, bez zaw­iesza­nia zajęć, pra­cy zdal­nej, hybry­dowej, wypełniony intere­su­ją­cy­mi zaję­ci­a­mi szkol­ny­mi i bezpośred­ni­mi spotkaniami.

Dla naszej społecznoś­ci  nowy rok wiąże się z duży­mi zmi­ana­mi. Przede wszys­tkim decyzją Rady Gminy Luzi­no zostal­iśmy przek­sz­tałceni w Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny, w którego skład wchodzi doty­chcza­sowa Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie oraz utwor­zone zostało, z funkcjonu­ją­cych przy szkole odd­zi­ałów przed­szkol­nych, Przed­szkole nr 2 w Luzinie.

Kole­jną ważną i dłu­go oczeki­waną przez nas zmi­aną jest powrót klas 7 do szkoły. Czekaliśmy na ten powrót dłu­go i staran­nie się do niego przy­go­towywal­iśmy. Oprócz wyk­wal­i­fikowanej kadry, zaplecza, gabi­netów wyposażonych w odpowied­nie pomoce dydak­ty­czne, stworzyliśmy dla naszych uczniów nowoczes­ną pra­cown­ię chemiczno-fizyczną.

Mimo że rok szkol­ny rozpoczy­namy z uwzględ­nie­niem obow­iązu­ją­cych w kra­ju pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa, które uniemożli­wia­ją orga­ni­zowa­nia spotkań całej naszej społecznoś­ci w jed­nym miejs­cu i cza­sie, mam jed­nak wielką nadzieję, że dzię­ki temu przez cały rok możli­we będą spotka­nia na szkol­nych kory­tarzach i w salach lekcyjnych.

Jeszcze raz życzę nam wszystkim

DOBREGO, UDANEGO

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Dyrek­tor Zespołu

Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie

Dar­iusz Rompca