Dobre­go (Lep­sze­go) Nowe­go Roku Szkol­ne­go 2021/2022

Z oka­zji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go życzę wszyst­kim, by był to dobry rok, lep­szy od poprzed­nie­go, bar­dziej owoc­ny, zdrow­szy, bez zawie­sza­nia zajęć, pra­cy zdal­nej, hybry­do­wej, wypeł­nio­ny inte­re­su­ją­cy­mi zaję­cia­mi szkol­ny­mi i bez­po­śred­ni­mi spotkaniami.

Dla naszej spo­łecz­no­ści  nowy rok wią­że się z duży­mi zmia­na­mi. Przede wszyst­kim decy­zją Rady Gmi­ny Luzi­no zosta­li­śmy prze­kształ­ce­ni w Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny, w któ­re­go skład wcho­dzi dotych­cza­so­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie oraz utwo­rzo­ne zosta­ło, z funk­cjo­nu­ją­cych przy szko­le oddzia­łów przed­szkol­nych, Przed­szko­le nr 2 w Luzinie.

Kolej­ną waż­ną i dłu­go ocze­ki­wa­ną przez nas zmia­ną jest powrót klas 7 do szko­ły. Cze­ka­li­śmy na ten powrót dłu­go i sta­ran­nie się do nie­go przy­go­to­wy­wa­li­śmy. Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, zaple­cza, gabi­ne­tów wypo­sa­żo­nych w odpo­wied­nie pomo­ce dydak­tycz­ne, stwo­rzy­li­śmy dla naszych uczniów nowo­cze­sną pra­cow­nię chemiczno-fizyczną.

Mimo że rok szkol­ny roz­po­czy­na­my z uwzględ­nie­niem obo­wią­zu­ją­cych w kra­ju pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa, któ­re unie­moż­li­wia­ją orga­ni­zo­wa­nia spo­tkań całej naszej spo­łecz­no­ści w jed­nym miej­scu i cza­sie, mam jed­nak wiel­ką nadzie­ję, że dzię­ki temu przez cały rok moż­li­we będą spo­tka­nia na szkol­nych kory­ta­rzach i w salach lekcyjnych.

Jesz­cze raz życzę nam wszystkim

DOBREGO, UDANEGO

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Dyrek­tor Zespołu

Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

Dariusz Romp­ca