Dłu­go wyczeki­wany przez dzieci dzień

Jeden z SONY DSCnajbardziej ulu­bionych dni w roku – MIKOŁAJKI. Odbyły się jak zawsze 6 grud­nia. Oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez najważniejszego goś­cia, czyli Świętego Mikoła­ja, który odwiedz­ił Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie roz­da­jąc dzieciom prezen­ty. O dzi­wo, nawet najwięk­sze urwisy nie pozostały bez upominku. Okrzykom radoś­ci nie było koń­ca, choć znaleźli się i tacy, co najwięcej przeskrobali, więc wsty­dzili się pokazać Mikoła­jowi. Ale Mikołaj bez wzglę­du na to, czy dziecko jest grzeczne czy nie, wszys­tkie darzy taką samą sym­pa­tią. Na koniec spotka­nia nie obyło się również bez zdjęć. Świę­ty Mikołaj może i starszy pan, ale znał znacze­nie słowa „self­ie” i chęt­nie fotografował się z dziećmi.Dzień świętego Mikoła­ja zawsze budzi wiele radoś­ci, dlaczego więc nie spraw­iać sobie prezen­tów także w dniu codzi­en­nym ? Prze­cież uśmiech nic nie kosz­tu­je. A uśmiech na twarzy dziec­ka to rzecz bezcenna.


Wstecz