Dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci dzień

Jeden z SONY DSCnaj­bar­dziej ulu­bio­nych dni w roku – MIKOŁAJKI. Odby­ły się jak zawsze 6 grud­nia. Oczy­wi­ście nie mogło się obyć bez naj­waż­niej­sze­go gościa, czy­li Świę­te­go Miko­ła­ja, któ­ry odwie­dził Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­da­jąc dzie­ciom pre­zen­ty. O dzi­wo, nawet naj­więk­sze urwi­sy nie pozo­sta­ły bez upo­min­ku. Okrzy­kom rado­ści nie było koń­ca, choć zna­leź­li się i tacy, co naj­wię­cej prze­skro­ba­li, więc wsty­dzi­li się poka­zać Miko­ła­jo­wi. Ale Miko­łaj bez wzglę­du na to, czy dziec­ko jest grzecz­ne czy nie, wszyst­kie darzy taką samą sym­pa­tią. Na koniec spo­tka­nia nie oby­ło się rów­nież bez zdjęć. Świę­ty Miko­łaj może i star­szy pan, ale znał zna­cze­nie sło­wa „sel­fie” i chęt­nie foto­gra­fo­wał się z dziećmi.Dzień świę­te­go Miko­ła­ja zawsze budzi wie­le rado­ści, dla­cze­go więc nie spra­wiać sobie pre­zen­tów tak­że w dniu codzien­nym ? Prze­cież uśmiech nic nie kosz­tu­je. A uśmiech na twa­rzy dziec­ka to rzecz bezcenna.


Wstecz