DEN w świe­tli­cy na sportowo

1Dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2021 roku dzie­ci ze świe­tli­cy spraw­dzi­ły swo­je moż­li­wo­ści spor­to­we na sali gim­na­stycz­nej. Roze­gra­li­śmy kil­ka szta­fet spor­to­wych. Było dużo zaba­wy, śmie­chu i zdro­wej rywalizacji…


 
Wstecz