Deko­ro­wa­nie pierników

20201211_100724Deko­ro­wa­nie pier­ni­ków to wspa­nia­ła zaba­wa, o czym prze­ko­na­ły się przed­szko­la­ki z gru­py 4B. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie skład­ni­ki potrzeb­ne są do zro­bie­nia ciasta. 
Następ­nie z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem ozda­bia­ły pier­ni­ki kolo­ro­wy­mi lukro­wy­mi pisa­ka­mi oraz barw­ny­mi posyp­ka­mi. Każ­de cia­stecz­ko było wyjąt­ko­we. Bar­dzo dzię­ku­je­my rodzi­com za pomoc w orga­ni­za­cji zajęć.

 
Wstecz