Deklarac­ja dostęp­noś­ci cyfrowej dla strony inter­ne­towej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.

Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zobow­iązu­je się zapewnić dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­towej zgod­nie z przepisa­mi ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Oświad­cze­nie w spraw­ie dostęp­noś­ci ma zas­tosowanie do strony inter­ne­towej:  https://www.sp.luzino.pl

Dane telead­resowe jednostki:

Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie

84–242 Luzi­no, ul. Szkol­na 13

Tel/fax : 58 678 20 14

e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl

Data pub­likacji strony inter­ne­towej: 05.09.2017 r.

Data ostat­niej istot­nej aktu­al­iza­cji: 01.06.2020 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­noś­ci z ustawą.

Strona inter­ne­towa jest częś­ciowo zgod­na z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych z powodu niez­god­noś­ci lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszc­zone infor­ma­c­je są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostęp­ne cyfrowo w całoś­ci bo zostały opub­likowane przed 2018-09-03 lub nie są wyko­rzysty­wane do real­iza­cji bieżą­cych zadań,

-zamieszc­zone infor­ma­c­je w postaci załączników są w postaci skanów z uwa­gi na charak­ter infor­ma­cji jaki jest niezbęd­ny do opub­likowa­nia informacji,

- filmy nie posi­ada­ją napisów dla osób niesłyszących,

- zdję­cia z wydarzeń nie posi­ada­ją pełnych opisów alternatywnych.

Strona inter­ne­towa posi­a­da następu­jące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możli­wość pow­ięk­szenia i pom­niejszenia wielkoś­ci liter na stron­ie, zdję­cia w skali szaroś­ci, jasne tło, podświ­et­lane linki,

czytel­ną czcionkę, wer­sję kon­trastową, możli­wość zmi­any koloru czcion­ki, możli­wość odwraca­nia kolorów, focus wokół ele­men­tów naw­iga­cyjnych, lin­ki prowadzące do pod­stron ser­wisów zewnętrznych otwier­a­ją się w tym samym oknie,

na stron­ie inter­ne­towej moż­na uży­wać stan­dar­d­owych skrótów klaw­iatur­owych przeglądarki.

Przy­go­towanie deklaracji w spraw­ie dostępności.

Deklarację sporząd­zono dnia: 30.03.2021 r.

Deklarację sporząd­zono na pod­staw­ie samooce­ny przeprowad­zonej przez pod­miot publiczny.

Infor­ma­c­je zwrotne i dane kontaktowe:

Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie dostęp­noś­ci: Doro­ta Małaszycka

e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl

tele­fon 58 678 20 14

Każdy ma pra­wo do wys­tąpi­enia z żądaniem zapewnienia dostęp­noś­ci cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub jakiegoś ich ele­men­tu. Moż­na także zażą­dać udostęp­nienia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, na przykład przez odczy­tanie niedostęp­nego cyfrowo doku­men­tu, opisanie zawartoś­ci fil­mu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powin­no zaw­ier­ać dane oso­by zgłasza­jącej żądanie, wskazanie, o którą stronę inter­ne­tową  lub aplikację mobil­ną chodzi oraz sposób kon­tak­tu. Jeżeli oso­ba żąda­ją­ca zgłasza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, powin­na także określić dogod­ny dla niej sposób przed­staw­ienia tej infor­ma­cji. Pod­miot pub­liczny powinien zre­al­i­zować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. Jeżeli dotrzy­manie tego ter­minu nie jest możli­we, pod­miot pub­liczny niezwłocznie infor­mu­je o tym wnoszącego żądanie, kiedy real­iza­c­ja żąda­nia będzie możli­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. Jeżeli zapewnie­nie dostęp­noś­ci cyfrowej nie jest możli­we, pod­miot pub­liczny może zapro­ponować alter­naty­wny sposób dostępu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot pub­liczny odmówi real­iza­cji żąda­nia zapewnienia dostęp­noś­ci lub alter­naty­wnego sposobu dostępu do infor­ma­cji, wnoszą­cy żądanie może złożyć skargę w spraw­ie zapewnienia dostęp­noś­ci cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub ele­men­tu strony inter­ne­towej, lub aplikacji mobil­nej. Po wycz­er­pa­niu wskazanej wyżej pro­ce­dury moż­na także złożyć wniosek do Rzeczni­ka Praw Obywatelskich.

Dostęp­ność architektoniczna.

Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie mieś­ci się w trzech budynkach.

Budynek zna­j­du­ją­cy się przy ul. Szkol­nej 13 – siedz­i­ba główna.

Budyn­ki zna­j­du­jące się przy ul. Ofi­ar Stuthof­fu 13 i 13A.

Budynek, ul. Szkol­na 13

Do budynku jest sześć wejść.

Dwa wejś­cia (w tym główne) są od uli­cy Szkol­nej oraz cztery wejś­cia dodatkowe od strony boiska szkolnego.

Do wejś­cia głównego prowadzą schody, jest pod­jazd dla osób niepełnosprawnych, do dwóch prowadzą schody, brak pod­jaz­du dla osób niepełnosprawnych, pozostałe trzy wejś­cia bez stopni.

Przed wejś­ciem głównym wyz­nac­zono dwa miejs­ca dla osób niepełnosprawnych.

Na tere­nie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wejś­ci­a­mi nie ma głośni­ka sys­te­mu naprowadza­jącego dźwiękowo oso­by niewidome i słabowidzące.

Do budynku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W szkole nie moż­na sko­rzys­tać z tłu­macza pol­skiego języ­ka migowego.

Osoba­mi odd­ele­gowany­mi do udziela­nia infor­ma­cji przy wejś­ciu są pra­cown­i­cy obsługi.

Na parterze ist­nieje możli­wość bezpośred­niego kon­tak­tu z sekre­tari­atem szkoły.

Budynek dwupiętrowy z pod­pi­wnicze­niem. Brak wind.

Toale­ta dla osób niepełnosprawnych zna­j­du­je się na parterze

Budynek, ul. Ofi­ar Stut­tho­fu 13

Do budynku jest jed­no wejś­cie od ul. Ofi­ar Stutthofu.

Do wejś­cia prowadzą schody, brak pod­jaz­du dla osób niepełnosprawnych.

Na tere­nie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wejś­ciem nie ma głośni­ka sys­te­mu naprowadza­jącego dźwiękowo oso­by niewidome i słabowidzące.

Do budynku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W szkole nie moż­na sko­rzys­tać z tłu­macza pol­skiego języ­ka migowego.

Infor­ma­cji udziela pra­cown­ik szkoły.

Budynek, ul. Ofi­ar Stut­tho­fu 13A

Do budynku są trzy wejś­cia, dwa wejś­cia od ul. Ofi­ar Stut­tho­fu, jed­no wejś­cie zna­j­du­je się od strony boiska szkolnego.

Do dwóch  wejść prowadzą schody, brak pod­jazdów dla osób niepełnosprawnych, przy wejś­ciu od strony boiska  zna­j­du­je się betonowy podest.

Na tere­nie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wejś­ci­a­mi nie ma głośni­ka sys­te­mu naprowadza­jącego dźwiękowo oso­by niewidome i słabowidzące.

Do budynku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W szkole nie moż­na sko­rzys­tać z tłu­macza pol­skiego języ­ka migowego.

Osoba­mi odd­ele­gowany­mi do udziela­nia infor­ma­cji przy wejś­ciu są pra­cown­i­cy obsługi.

Tekst do odczy­tu maszynowego
Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie

Czym się zajmujemy

 • Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie jest placówką publiczną.
 • Zaj­mu­je­my się ksz­tałce­niem i wychowaniem dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 12 lat.
 • Nau­ka w szkole jest bezpłatna.
 • Zaję­cia odby­wa­ją się pięć dni w tygod­niu. Od poniedzi­ałku do piątku.
 • Szkołą zarządza dyrek­tor i wicedyrektorzy.
 • Organem prowadzą­cym jest Gmi­na Luzino.
 • Nadzór ped­a­gog­iczny nad szkołą sprawu­je Pomors­ki Kura­tor Oświaty.

Kon­takt ze szkołą:

 • tele­fon: 58 678 20 14, 58 678 15 85
 • e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl
 • adres: Szkoła Pod­sta­wowa nr 1, ul. Szkol­na 13, 84–242 Luzino.

W jakich godz­i­nach pracujemy:

 • sekre­tari­at przyj­mu­je interesantów:
 • w dni nau­ki: poniedzi­ałek – piątek 7.00 – 13.00

Infor­ma­c­ja dla osób niesłyszą­cych lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komu­nikować się z naszą placówką oso­by niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skon­tak­tować się oso­biś­cie, szkoła ofer­u­je usługę Wideotłumacza
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie, ul. Szkol­na 13, 84–242 Luzino
 • wysłać e‑maila na adres: sekretariat@sp.luzino.pl
 • kon­tak­tować się tele­fon­icznie przy pomo­cy oso­by trze­ciej na numer tele­fonu: 58 678 20 14

Infor­ma­c­ja dla osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową i osób starszych:

 • przy wejś­ciu do budynku szkoły przy ul. Szkol­nej 13 zna­j­du­je się pod­jazd, dla osób z ograniczeni­a­mi mobil­noś­ci lub dla matek z wózka­mi i osób starszych,
 • przed budynkiem zna­j­du­ją się dwa miejs­ca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • ist­nieje możli­wość spotka­nia się z dyrek­torem szkoły po wcześniejszym umówie­niu się na parterze budynku.

 

Infor­ma­c­ja o Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie

 

Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego zna­j­du­je się

przy ul. Szkol­nej 13 w Luzinie.

Tutaj pracu­je dyrekc­ja szkoły.

CO ROBIMY?
Zaj­mu­je­my się ksz­tałce­niem i wychowaniem dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 12 lat.

 

 

Wejś­cie główne do budynku szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wejś­ciu do szkoły w załatwie­niu Two­jej sprawy pomoże Ci pra­cown­ik szkoły.

 

 
 

 

 

Przed budynkiem zna­j­du­ją się dwa miejs­ca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz  z nami się skontaktować:
 •  możesz zadz­wonić na numer tele­fonu 58 678 20 14
 •  napisać pis­mo i wysłać je na adres:

      Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie

       ul. Szkol­na 13

      84–242 Luzino

 •  możesz wysłać e‑mail na adres:
 • sekretariat@sp.luzino.pl
 • możesz przyjść do sekre­tariatu szkoły

      od poniedzi­ałku do piątku 9.00 – 13.0

 

Nasza szkoła mieś­ci się też

w dwóch budynkach

przy ul. Ofi­ar  Stut­tho­fu 13 i 13 a.

W tych budynkach zna­j­du­ją się klasy  dla przedszkolaków.

 

 

 
 

Budynek

ul. Ofi­ar  Stut­tho­fu 13

 

 

 

 

Budynek

ul. Ofi­ar  Stut­tho­fu 13 a.

 

 
Raport o stanie zapew­ni­a­nia dostęp­noś­ci pod­mio­tu publicznego←kliknij tutaj
Wstecz