Dekla­ra­cja dostęp­no­ści cyfro­wej dla stro­ny inter­ne­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej:  https://www.sp.luzino.pl

Dane tele­adre­so­we jednostki:

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie

84–242 Luzi­no, ul. Szkol­na 13

Tel/fax : 58 678 20 14

e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl

Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 05.09.2017 r.

Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji: 01.06.2020 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą.

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

- zamiesz­czo­ne infor­ma­cje są w posta­ci arty­ku­łów lub załącz­ni­ków, któ­re nie są dostęp­ne cyfro­wo w cało­ści bo zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne przed 2018-09-03 lub nie są wyko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji bie­żą­cych zadań,

-zamiesz­czo­ne infor­ma­cje w posta­ci załącz­ni­ków są w posta­ci ska­nów z uwa­gi na cha­rak­ter infor­ma­cji jaki jest nie­zbęd­ny do opu­bli­ko­wa­nia informacji,

- fil­my nie posia­da­ją napi­sów dla osób niesłyszących,

- zdję­cia z wyda­rzeń nie posia­da­ją peł­nych opi­sów alternatywnych.

Stro­na inter­ne­to­wa posia­da nastę­pu­ją­ce uła­twie­nia dla osób z niepełnosprawnościami:

moż­li­wość powięk­sze­nia i pomniej­sze­nia wiel­ko­ści liter na stro­nie, zdję­cia w ska­li sza­ro­ści, jasne tło, pod­świe­tla­ne linki,

czy­tel­ną czcion­kę, wer­sję kon­tra­sto­wą, moż­li­wość zmia­ny kolo­ru czcion­ki, moż­li­wość odwra­ca­nia kolo­rów, focus wokół ele­men­tów nawi­ga­cyj­nych, lin­ki pro­wa­dzą­ce do pod­stron ser­wi­sów zewnętrz­nych otwie­ra­ją się w tym samym oknie,

na stro­nie inter­ne­to­wej moż­na uży­wać stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych przeglądarki.

Przy­go­to­wa­nie dekla­ra­cji w spra­wie dostępności.

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no dnia: 30.03.2021 r.

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe:

Oso­ba do kon­tak­tu w spra­wie dostęp­no­ści: Doro­ta Małaszycka

e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl

tele­fon 58 678 20 14

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nie zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą  lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej infor­ma­cji. Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie może zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Dostęp­ność architektoniczna.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie mie­ści się w trzech budynkach.

Budy­nek znaj­du­ją­cy się przy ul. Szkol­nej 13 – sie­dzi­ba główna.

Budyn­ki znaj­du­ją­ce się przy ul. Ofiar Stu­thof­fu 13 i 13A.

Budy­nek, ul. Szkol­na 13

Do budyn­ku jest sześć wejść.

Dwa wej­ścia (w tym głów­ne) są od uli­cy Szkol­nej oraz czte­ry wej­ścia dodat­ko­we od stro­ny boiska szkolnego.

Do wej­ścia głów­ne­go pro­wa­dzą scho­dy, jest pod­jazd dla osób nie­peł­no­spraw­nych, do dwóch pro­wa­dzą scho­dy, brak pod­jaz­du dla osób nie­peł­no­spraw­nych, pozo­sta­łe trzy wej­ścia bez stopni.

Przed wej­ściem głów­nym wyzna­czo­no dwa miej­sca dla osób niepełnosprawnych.

Na tere­nie szko­ły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wej­ścia­mi nie ma gło­śni­ka sys­te­mu napro­wa­dza­ją­ce­go dźwię­ko­wo oso­by nie­wi­do­me i słabowidzące.

Do budyn­ku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szko­le nie ma pętli indukcyjnych.

W szko­le nie moż­na sko­rzy­stać z tłu­ma­cza pol­skie­go języ­ka migowego.

Oso­ba­mi odde­le­go­wa­ny­mi do udzie­la­nia infor­ma­cji przy wej­ściu są pra­cow­ni­cy obsługi.

Na par­te­rze ist­nie­je moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z sekre­ta­ria­tem szkoły.

Budy­nek dwu­pię­tro­wy z pod­piw­ni­cze­niem. Brak wind.

Toa­le­ta dla osób nie­peł­no­spraw­nych znaj­du­je się na parterze

Budy­nek, ul. Ofiar Stut­tho­fu 13

Do budyn­ku jest jed­no wej­ście od ul. Ofiar Stutthofu.

Do wej­ścia pro­wa­dzą scho­dy, brak pod­jaz­du dla osób niepełnosprawnych.

Na tere­nie szko­ły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wej­ściem nie ma gło­śni­ka sys­te­mu napro­wa­dza­ją­ce­go dźwię­ko­wo oso­by nie­wi­do­me i słabowidzące.

Do budyn­ku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szko­le nie ma pętli indukcyjnych.

W szko­le nie moż­na sko­rzy­stać z tłu­ma­cza pol­skie­go języ­ka migowego.

Infor­ma­cji udzie­la pra­cow­nik szkoły.

Budy­nek, ul. Ofiar Stut­tho­fu 13A

Do budyn­ku są trzy wej­ścia, dwa wej­ścia od ul. Ofiar Stut­tho­fu, jed­no wej­ście znaj­du­je się od stro­ny boiska szkolnego.

Do dwóch  wejść pro­wa­dzą scho­dy, brak pod­jaz­dów dla osób nie­peł­no­spraw­nych, przy wej­ściu od stro­ny boiska  znaj­du­je się beto­no­wy podest.

Na tere­nie szko­ły nie ma miejsc parkingowych.

Nad wej­ścia­mi nie ma gło­śni­ka sys­te­mu napro­wa­dza­ją­ce­go dźwię­ko­wo oso­by nie­wi­do­me i słabowidzące.

Do budyn­ku moż­na wejść z psem przewodnikiem.

W  szko­le nie ma pętli indukcyjnych.

W szko­le nie moż­na sko­rzy­stać z tłu­ma­cza pol­skie­go języ­ka migowego.

Oso­ba­mi odde­le­go­wa­ny­mi do udzie­la­nia infor­ma­cji przy wej­ściu są pra­cow­ni­cy obsługi.

Tekst do odczy­tu maszynowego
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Czym się zajmujemy

 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie jest pla­ców­ką publiczną.
 • Zaj­mu­je­my się kształ­ce­niem i wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku od 3 do 12 lat.
 • Nauka w szko­le jest bezpłatna.
 • Zaję­cia odby­wa­ją się pięć dni w tygo­dniu. Od ponie­dział­ku do piątku.
 • Szko­łą zarzą­dza dyrek­tor i wicedyrektorzy.
 • Orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzino.
 • Nad­zór peda­go­gicz­ny nad szko­łą spra­wu­je Pomor­ski Kura­tor Oświaty.

Kon­takt ze szkołą:

 • tele­fon: 58 678 20 14, 58 678 15 85
 • e‑mail: sekretariat@sp.luzino.pl
 • adres: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1, ul. Szkol­na 13, 84–242 Luzino.

W jakich godzi­nach pracujemy:

 • sekre­ta­riat przyj­mu­je interesantów:
 • w dni nauki: ponie­dzia­łek – pią­tek 7.00 – 13.00

Infor­ma­cja dla osób nie­sły­szą­cych lub słabosłyszących:

Aby sku­tecz­nie komu­ni­ko­wać się z naszą pla­ców­ką oso­by nie­sły­szą­ce lub sła­bo sły­szą­ce mogą:

 • skon­tak­to­wać się oso­bi­ście, szko­ła ofe­ru­je usłu­gę Wideotłumacza
 • napi­sać pismo/złożyć wnio­sek na adres: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie, ul. Szkol­na 13, 84–242 Luzino
 • wysłać e‑maila na adres: sekretariat@sp.luzino.pl
 • kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie przy pomo­cy oso­by trze­ciej na numer tele­fo­nu: 58 678 20 14

Infor­ma­cja dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą i osób starszych:

 • przy wej­ściu do budyn­ku szko­ły przy ul. Szkol­nej 13 znaj­du­je się pod­jazd, dla osób z ogra­ni­cze­nia­mi mobil­no­ści lub dla matek z wóz­ka­mi i osób starszych,
 • przed budyn­kiem znaj­du­ją się dwa miej­sca par­kin­go­we dla osób niepełnosprawnych,
 • ist­nie­je moż­li­wość spo­tka­nia się z dyrek­to­rem szko­ły po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się na par­te­rze budynku.

 

Infor­ma­cja o Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie

 

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go znaj­du­je się

przy ul. Szkol­nej 13 w Luzinie.

Tutaj pra­cu­je dyrek­cja szkoły.

CO ROBIMY?
Zaj­mu­je­my się kształ­ce­niem i wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku od 3 do 12 lat.

 

 

Wej­ście głów­ne do budyn­ku szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wej­ściu do szko­ły w zała­twie­niu Two­jej spra­wy pomo­że Ci pra­cow­nik szkoły.

 

 
 

 

 

Przed budyn­kiem znaj­du­ją się dwa miej­sca par­kin­go­we dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz  z nami się skontaktować:
 •  możesz zadzwo­nić na numer tele­fo­nu 58 678 20 14
 •  napi­sać pismo i wysłać je na adres:

      Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzinie

       ul. Szkol­na 13

      84–242 Luzino

 •  możesz wysłać e‑mail na adres:
 • sekretariat@sp.luzino.pl
 • możesz przyjść do sekre­ta­ria­tu szkoły

      od ponie­dział­ku do piąt­ku 9.00 – 13.0

 

Nasza szko­ła mie­ści się też

w dwóch budynkach

przy ul. Ofiar  Stut­tho­fu 13 i 13 a.

W tych budyn­kach znaj­du­ją się kla­sy  dla przedszkolaków.

 

 

 
 

Budy­nek

ul. Ofiar  Stut­tho­fu 13

 

 

 

 

Budy­nek

ul. Ofiar  Stut­tho­fu 13 a.

 

 
Raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści pod­mio­tu publicznego←kliknij tutaj
Wstecz