Dbaj o bez­pieczeńst­wo w cza­sie wakacji!

123 czer­w­ca 2022 roku uczniowie wzięli udzi­ał w apelu pt. „Bez­pieczne wakac­je”. Pasażerowie waka­cyjnego pociągu przy­pom­nieli sobie zasady bez­piecznego wypoczynku w lesie, nad morzem, w mieś­cie i w górach. Omówiono również zasady bez­piecznego prze­chodzenia przez ulicę i zaprezen­towano najważniejsze numery alarmowe.
Pro­gram artysty­czny został przy­go­towany przez uczniów z klasy VII a pod kierunk­iem pani Justyny Warenik. Wys­tęp uświet­niła uczen­ni­ca Lau­ra Rutkows­ka z klasy VII c, która zaśpiewała waka­cyjną piosenkę. Deko­rację przy­go­towała pani Katarzy­na Wyskocka.


Wstecz