Dbaj o bez­pie­czeń­stwo w cza­sie wakacji!

123 czerw­ca 2022 roku ucznio­wie wzię­li udział w ape­lu pt. „Bez­piecz­ne waka­cje”. Pasa­że­ro­wie waka­cyj­ne­go pocią­gu przy­po­mnie­li sobie zasa­dy bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku w lesie, nad morzem, w mie­ście i w górach. Omó­wio­no rów­nież zasa­dy bez­piecz­ne­go prze­cho­dze­nia przez uli­cę i zapre­zen­to­wa­no naj­waż­niej­sze nume­ry alarmowe.
Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez uczniów z kla­sy VII a pod kie­run­kiem pani Justy­ny Ware­nik. Występ uświet­ni­ła uczen­ni­ca Lau­ra Rut­kow­ska z kla­sy VII c, któ­ra zaśpie­wa­ła waka­cyj­ną pio­sen­kę. Deko­ra­cję przy­go­to­wa­ła pani Kata­rzy­na Wyskocka.


Wstecz