Daw­no ‚daw­no temu…

6Dnia 7.03.2019r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny pt. “Daw­no, daw­no temu w Sła­wu­tów­ku” orga­ni­zo­wa­ny przez Park Ewo­lu­cji. Nasi ucznio­wie uczęsz­cza­ją­cy na świe­tli­cę wyko­na­li komiks, przed­sta­wia­ją­cy zabaw­ną przy­go­dę dino­zau­ra Arnol­da-głów­nej posta­ci i atrak­cji par­ku roz­ryw­ki. Wspól­na i owoc­na pra­ca naszych dzie­ci zosta­ła doce­nio­na i wyróż­nio­na I miej­scem. Dnia 12.03.2019r. naszą świe­tli­cę odwie­dzi­ły pani Justy­na oraz pani Syl­wia , aby oso­bi­ście wrę­czyć dyplom oraz głów­ną nagro­dę w posta­ci bile­tów do Par­ku Ewolucji.


Wstecz