Dawid Tyszer lau­re­atem II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Math­man”

1Dawid Tyszer — uczeń kla­sy III d repre­zen­to­wał naszą szko­łę w fina­le II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Math­man”, któ­ry odbył się 24 maja 2024 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. TOW „Gryf Pomor­ski” w Red­ko­wi­cach. Celem kon­kur­su było spraw­dze­nie nie tyl­ko wie­dzy uczniów, ale rów­nież ich kre­atyw­no­ści oraz zdol­no­ści logicz­ne­go myślenia.
W eta­pie rejo­no­wym wzię­ło udział 139 uczniów z 50 szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa pomor­skie­go. W fina­le uczest­ni­czy­ło 45 uczniów z 33 pomor­skich szkół. Dawid zajął 3 miej­sce wśród uczniów swo­jej kate­go­rii. To ogrom­ny, kolej­ny już w tym roku suk­ces nasze­go ucznia, któ­re­go mu ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. Jeste­śmy z nie­go bar­dzo dumni!


Wstecz