Czy­tel­ni­cze suk­ce­sy uczniów naszej szkoły

1Dnia 22 listo­pa­da 2023 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. prof. Gerar­da Labu­dy odbył się I Powia­to­wy Kon­kurs Lite­ra­tu­ry Kaszub­sko-Pomor­skiej „Kaszub­skie Baja­nie”. W czy­tel­ni­czych zma­ga­niach w języ­ku pol­skim oraz języ­ku kaszub­skim bar­dzo dobrze spi­sa­li się ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego.
W kate­go­rii język pol­ski 1. Miej­sce zaję­ła Wero­ni­ka Ben­ke, nato­miast wyróż­nie­nie otrzy­mał Daniel Jaku­bow­ski. W kate­go­rii język kaszub­ski 1. miej­sce zaję­ła Alek­san­dra Lew­nau. Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.


Wstecz