Czy­ta­nie za chrupanie…

SONY DSC17 paź­dzier­ni­ka w biblio­te­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go odbył się hap­pe­ning pt. „Czy­ta­nie za chru­pa­nie” Pod­czas akcji  ucznio­wie na prze­rwach  gło­śno czy­ta­li  frag­ment wybra­nych ksią­żek, każ­dy odważ­ny czy­ta­ją­cy otrzy­my­wał pod­czas zaba­wy czy­tel­ni­czej kru­che cia­stecz­ko. Pomysł bar­dzo spodo­bał się wszyst­kim uczniom!!!