„Czy­ta­my razem z Małym Misiem” w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W bie­żą­cym roku szkol­nym przed­szko­la­ki, reali­zu­jąc zada­nie modu­łu I – „Czy­ta­my razem z Małym Misiem” Mię­dzy­na­ro­do­we­go Pro­jek­tu Edu­ka­cyj­ne­go „Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” zapra­sza­ły plu­szo­we­go misia do swo­je­go domu, gdzie wraz rodzi­ca­mi czy­ta­ły mu swo­ją ulu­bio­ną książ­kę. Na pamiąt­kę tej wizy­ty wyko­na­ły wspa­nia­łe rysun­ki.  Zapra­sza­my do gale­rii zdjęć!


Wstecz