Czy­tadło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie, w ramach akcji czytel­niczej „Czy­tadło” uczniowie klas VI czy­tali młod­szym kole­gom z klas pier­wszych książkę pani Agniesz­ki Stel­maszyk pt. „Zbaw­cy książek”. 
Jest to his­to­ria o poszuki­wa­ni­ach okrop­nego trol­la- Jacu­sia, który niszczył książ­ki w szkol­nej bib­liotece, ale również his­to­ria o przy­jaźni i wartoś­ci czy­ta­nia. Akc­ja bard­zo spodobała się pier­ws­zok­la­sis­tom, nauczy­cielom,  a szczegól­nie uczniom szóstych klas, którzy wyrazili chęć kon­tynu­acji akty­wnoś­ci czytel­niczej wśród młod­szych kolegów i koleżanek. Akc­ja odby­wała się w ramach real­iza­cji Nar­o­dowego Pro­jek­tu Roz­wo­ju Czytelnictwa.


Wstecz