Czy­ta­dło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, w ramach akcji czy­tel­ni­czej „Czy­ta­dło” ucznio­wie klas VI czy­ta­li młod­szym kole­gom z klas pierw­szych książ­kę pani Agniesz­ki Stel­ma­szyk pt. „Zbaw­cy książek”. 
Jest to histo­ria o poszu­ki­wa­niach okrop­ne­go trol­la- Jacu­sia, któ­ry nisz­czył książ­ki w szkol­nej biblio­te­ce, ale rów­nież histo­ria o przy­jaź­ni i war­to­ści czy­ta­nia. Akcja bar­dzo spodo­ba­ła się pierw­szo­kla­si­stom, nauczy­cie­lom,  a szcze­gól­nie uczniom szó­stych klas, któ­rzy wyra­zi­li chęć kon­ty­nu­acji aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej wśród młod­szych kole­gów i kole­ża­nek. Akcja odby­wa­ła się w ramach reali­za­cji Naro­do­we­go Pro­jek­tu Roz­wo­ju Czytelnictwa.


Wstecz