Czwar­to­kla­si­ści w arboretum

IMG_2990W dniach 30 wrze­śnia oraz 01 paź­dzier­ni­ka 2021 roku kla­sy IV Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie gości­ły w arbo­re­tum przy Nad­le­śnic­twie Strze­bie­li­no z sie­dzi­bą w Luzinie.Wycieczka odby­ła się w ramach tzw. „OTRZĘSIN” klas czwartych.
Ucznio­wie dzię­ki zaję­ciom edu­ka­cyj­nym  pro­wa­dzo­nym przez pra­cow­ni­ka Nad­le­śnic­twa — panią Lilian­nę Koszu­tow­ską — pozna­li walo­ry przy­rod­ni­cze i rekre­acyj­ne arbo­re­tum. Mie­li oka­zję podzi­wiać wie­le nie­zwy­kłych oka­zów drzew, krze­wów i kwia­tów. Pod­czas spa­ce­ru po ogro­dzie zbie­ra­li rośli­ny, z któ­rych przy­go­to­wa­li inte­re­su­ją­ce pra­ce pla­stycz­ne pt. „Dary jesie­ni”. Czwar­to­kla­si­ści otrzy­ma­li też prak­tycz­ny upo­mi­nek w posta­ci opa­ski odbla­sko­wej na rękę. Następ­nie odby­ło się wspól­ne ogni­sko, pie­cze­nie kieł­ba­sek i innych przy­sma­ków. Pik­nik, zaba­wy edu­ka­cyj­ne i spor­to­we pozwo­li­ły na miłe spę­dze­nie cza­su na łonie natu­ry w pięk­nych oko­licz­no­ściach natury.


Wstecz