Czwartok­lasiś­ci w arboretum

IMG_2990W dni­ach 30 wrześ­nia oraz 01 październi­ka 2021 roku klasy IV Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie goś­ciły w arbore­tum przy Nadleśnictwie Strze­bieli­no z siedz­ibą w Luzinie.Wycieczka odbyła się w ramach tzw. „OTRZĘSIN” klas czwartych.
Uczniowie dzię­ki zaję­ciom eduka­cyjnym  prowad­zonym przez pra­cown­i­ka Nadleśnict­wa — panią Lil­ian­nę Koszu­towską — poz­nali walo­ry przy­rod­nicze i rekrea­cyjne arbore­tum. Mieli okazję podzi­wiać wiele niezwykłych okazów drzew, krzewów i kwiatów. Pod­czas spaceru po ogrodzie zbier­ali rośliny, z których przy­go­towali intere­su­jące prace plas­ty­czne pt. „Dary jesieni”. Czwartok­lasiś­ci otrzy­mali też prak­ty­czny upominek w postaci opas­ki odblaskowej na rękę. Następ­nie odbyło się wspólne ognisko, piecze­nie kiełbasek i innych przys­maków. Piknik, zabawy eduka­cyjne i sportowe poz­woliły na miłe spędze­nie cza­su na łonie natu­ry w pięknych okolicznoś­ci­ach natury.


Wstecz