Czas kolę­do­wa­nia

konkurs9 grud­nia 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Gdy­ni odbył się X Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Świą­tecz­nej „Czas świąt, czas kolę­do­wa­nia”. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 40 mło­dych uczest­ni­ków, któ­rzy pre­zen­to­wa­li po jed­nym utwo­rze o tema­ty­ce świą­tecz­nej w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych — soli­ści Szkół Pod­sta­wo­wych z klas I‑III oraz IV-VII.
Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie uczen­ni­ce — Anto­sia Hirsz z kl. III f i Oli­wia Jagu­siak z kl. VI a. Obie solist­ki zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez juro­rów kon­kur­su. Anto­sia zdo­by­ła III miej­sce, a Oli­wia wyśpie­wa­ła wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz