Czas kolę­dowa­nia

konkurs9 grud­nia 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kul­tu­ry w Gdyni odbył się X Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Świątecznej „Czas świąt, czas kolę­dowa­nia”. Do konkur­su przys­tąpiło 40 młodych uczest­ników, którzy prezen­towali po jed­nym utworze o tem­atyce świątecznej w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych — soliś­ci Szkół Pod­sta­wowych z klas I‑III oraz IV-VII.
Naszą szkołę reprezen­towały dwie uczen­nice — Antosia Hirsz z kl. III f i Oli­wia Jagu­si­ak z kl. VI a. Obie solist­ki zostały wysoko oce­nione przez jurorów konkur­su. Antosia zdobyła III miejsce, a Oli­wia wyśpiewała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz