#CodeWeekchallenge2018#

code weekPierw­szy raz ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bio­rą udział w Code Week 2018, czy­li Euro­pej­skim Tygo­dniu Kodo­wa­nia (15–19.10.2018r.) Tydzień kodo­wa­nia to euro­pej­ska ini­cja­ty­wa, któ­rej celem jest upo­wszech­nie­nie kodo­wa­nia, poka­za­nie kodo­wa­nia od naj­lep­szej stro­ny, zachę­ce­nie do nauki pro­gra­mo­wa­nia. Do tego zada­nia przy­stą­pi­ły kla­sy II b, I a i I b wraz z nauczy­cie­la­mi p. Ali­cją Klin­kosz, Mag­da­le­ną Richert, Syl­wią Wil­la i Anną Błasz­czyk.  Przez  5 kolej­nych dni ucznio­wie wyko­na­ją 5 zadań. Dzie­ci pozna­ją histo­rię Code Week  z pro­gra­mem Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać. Zako­du­ją infor­ma­cję o naszej miej­sco­wo­ści, spró­bu­ją wyko­nać wła­sny taniec robo­tów, będą two­rzyć mapę Luzi­na i pla­kat pod­su­mo­wu­ją­cy udział w pro­gra­mie. Wszyst­kie zada­nie będą zawie­ra­ły  ele­men­ty kodo­wa­nia.  Poka­żą, że kodo­wa­nie nie jest trud­ne, roz­wi­ja logicz­ne, algo­ryt­micz­ne myśle­nie, inte­gru­je kla­sę i zapew­nia wspól­ną rado­sną zabawę.

Wstecz