#CodeWeekchallenge2018#

code weekPier­wszy raz uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie biorą udzi­ał w Code Week 2018, czyli Europe­jskim Tygod­niu Kodowa­nia (15–19.10.2018r.) Tydzień kodowa­nia to europe­js­ka inic­jaty­wa, której celem jest upowszech­nie­nie kodowa­nia, pokazanie kodowa­nia od najlep­szej strony, zachęce­nie do nau­ki pro­gramowa­nia. Do tego zada­nia przys­tąpiły klasy II b, I a i I b wraz z nauczy­ciela­mi p. Alicją Klinkosz, Mag­daleną Richert, Syl­wią Willa i Anną Błaszczyk.  Przez  5 kole­jnych dni uczniowie wykon­a­ją 5 zadań. Dzieci poz­na­ją his­torię Code Week  z pro­gramem Uczymy Dzieci Pro­gramować. Zako­du­ją infor­ma­cję o naszej miejs­cowoś­ci, spróbu­ją wykon­ać włas­ny taniec robot­ów, będą tworzyć mapę Luz­i­na i plakat pod­sumowu­ją­cy udzi­ał w pro­gramie. Wszys­tkie zadanie będą zaw­ier­ały  ele­men­ty kodowa­nia.  Pokażą, że kodowanie nie jest trudne, rozwi­ja log­iczne, algo­ryt­miczne myśle­nie, inte­gru­je klasę i zapew­nia wspól­ną rados­ną zabawę.

Wstecz